Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor

Hrvatski sabor je na svojoj 17. sjednici, održanoj 19. lipnja 2015. godine, donio Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor. Tim se aktom po prvi put utvrđuju osnovna pravila hrvatske nomotehnike koja se primjenjuju pri izradi zakona i drugih akata koje donosi Hrvatski sabor. Pravila su objavljena u Narodnim novinama broj 74/2015 od 3. srpnja 2015., a stupila su na snagu 1. rujna 2015. godine.