Otvoreno je javno savjetovanje na Prijedlog strategije procjene učinaka propisa 2016. - 2018.

Ured za zakonodavstvo pripremio je prijedlog novog strateškog usmjerenja za razvoj procjene učinaka propisa za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Javno savjetovanje na Prijedlog strategije otvoreno je za vaše komentare, sugestije i primjedne do 30. rujna 2016. godine, a pristupiti možete putem središnje aplikacije "e-Savjetovanja".

Prijedlog strategije predstavlja nastavak razvoja procjene učinaka propisa u zakonodavnom postupku Vlade Republike Hrvatske. Kako bi se osigurala što bolja podloga za donošenje odluka, poboljšala kvaliteta zakonodavstva i javno upravljanje, Vlada Republike Hrvatske nastavlja dalje razvijati sustav procjene učinaka propisa.
 
Kontinuirani razvoj sustava procjene učinaka propisa ključan je za preustroj, prilagodbu procesa odlučivanja na svim razinama i za postizanje što većeg stupnja pravne sigurnosti. Suvremena javna uprava podupire razvoj društva i tržišnog gospodarstva stvaranjem kvalitetnog zakonodavstva koje je fleksibilno i odgovara potrebama društva i gospodarstva. Kvalitetno zakonodavstvo preduvjet je razvoja, a procjena učinaka propisa jedan je od alata za izradu boljih politika i kvalitetnog zakonodavstva.
 
Izrada zakonodavstva uz procjenu učinaka propisa otvara zakonodavni postupak javnosti i zainteresiranim dionicima i akterima koji mogu sudjelovati u oblikovanju zakonodavstva. Primjena načela procjene učinaka propisa osigurat će se da zakonski prijedlozi budu utemeljeni na činjenicama, dokazima i analitičkim podlogama, da zakonski prijedlozi budu dobro osmišljeni i provedivi u praksi kako bi se podržao razvoj gospodarstva u cjelini, gospodarskih subjekata i civilnog društva.

Ova Strategija postavlja viziju, misiju i tri temeljna cilja za daljnji razvoj procjene učinaka propisa u razdoblju od 2016. do 2018. godine.
 
Vizija

Procjena učinaka propisa doprinosi izradi kvalitetnog zakonodavnog okvira tako da omogućava optimalan izbor zakonodavnih rješenja za razvoj gospodarstva i društva.
 
Zakoni i drugi propisi trebaju odgovarati sadašnjem vremenu i dati podršku gospodarskom rastu i razvoju društva. Primjena procjene učinaka propisa doprinosi stabilnosti zakonodavnog okvira i daje dozu predvidljivosti zakonodavnih rješenja, uz podrobnu analizu očekivanih učinaka. Optimalan izbor između više načina, normativnih i nenormativnih, rješenja i analizu gospodarskih, socijalnih i okolišnih učinaka, daje racionalan izbor donositeljima (političkih) odluka prilikom odabira najoptimalnijeg rješenja. Takav zakonodavni okvir podloga je za stabilnost i razvoj tržišta, stvaranje jednakih tržišnih prilika za poduzetništvo, razvoj različitih inicijativa organizacija civilnog društva za stvaranje i jačanje socijalne pravednosti i jednakosti, uz zaštitu i očuvanje životnog i prirodnog okoliša.
 
 
Misija

Osigurati daljnji razvoj procjene učinaka propisa za izradu dobrih zakonodavnih prijedloga uz aktivnu primjenu analize očekivanih učinaka i otvoren dijalog sa zainteresiranom javnošću.
 
Vrijednost postupka procjene učinaka propisa je izbor optimalnog rješenja uz poznate činjenice o očekivanim učincima te sagledavanje koristi i troškova predloženog rješenja. Takav način izrade zakonodavnog prijedloga traži odgovarajuće administrativne kapacitete tijela državne uprave za analizu opcija i sagledavanje očekivanih troškova i koristi. Podrazumijeva aktivnu ulogu zainteresiranih aktera u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, što pretpostavlja otvoren dijalog i sposobnost aktera da zagovaraju svoja stajališta.
 
 
Temeljni ciljevi
 
Jačanje provedbe postupka procjene učinaka propisa za izradu kvalitetnih zakonodavnih rješenja kroz prilagodbu zakonodavnog okvira procjene učinaka propisa.
 
Postupak procjene učinaka propisa treba biti lako razumljiv, jednostavno primjenjiv i vremenski prilagođen za optimalnu izradu zakonodavnog rješenja u okviru danih rokova. Kvaliteta zakonodavnog rješenja ovisi o vremenskom okviru koje tijelo državne uprave ima na raspolaganju. Manje vremena za izradu zakonodavnog rješenja snižava kvalitetu izrade zakonodavnog rješenja. Postupak procjene učinaka propisa treba dati optimalan vremenski okvir za analizu postojećeg stanja, razvijanje opcija, analizu očekivanih učinaka te izradu zakonodavnog rješenja. Stoga je bitno izmijeniti zakonodavni okvir procjene učinaka propisa na način da osigura jednostavniji i jednostavno primjenjiv postupak procjene učinaka propisa. Za kontrolu kvalitete zakonodavnih prijedloga i dokumenata procjene učinaka propisa treba jačati stručno i administrativno kapacitete Ureda za zakonodavstvo tako da može osigurati primjenu sustava procjene učinaka propisa i kontrolu kvalitete akata procjene učinaka propisa.
 
Osigurati administrativne kapacitete tijela državne uprave i zainteresiranih aktera za primjenu metodologije procjene učinaka propisa.
 
Znanje o metodologiji procjene učinaka propisa temelj je za provedbu postupka procjene učinaka propisa. Tijela državne uprave su stručni nositelji izrade zakonodavnih prijedloga i trebaju imati odgovarajući administrativni kapacitet za procjenu učinaka propisa. S druge strane, kvaliteta otvorenog dijaloga prilikom savjetovanja sa zainteresiranim akterima izravno ovisi o sposobnosti aktera da analiziraju predložena rješenja i zagovaraju svoje stajalište po pitanju zakonodavnog prijedloga. Osnovni način jačanja administrativnih kapaciteta tijela državne uprave je osiguranje kontinuiranih edukacijskih ciklusa za metodologiju procjene učinaka propisa i izradu propisa, dok je za predstavnike organizacija civilnog društva, poslovnu zajednicu i građane potrebno osigurati edukacijske cikluse o metodologiji procjene učinaka propisa te o zagovaranju stajališta o javnim politikama. Osim toga, metodologija procjene učinaka propisa uključuje  procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo i mjerenje administrativnog opterećenja propisa, stoga je potrebno osigurati edukacijske cikluse koji će pokriti ove posebne metodologije.
 
Osigurati otvoren i transparentan dijalog zainteresirane javnosti i tijela državne uprave prilikom provedbe postupka procjene učinaka propisa.
 
Procjena učinaka propisa temelji se na analizi postojećeg stanja, prijedloga za rješenje utvrđenog problema i analizi očekivanih gospodarskih, socijalnih i okolišnih učinaka. Ne postoji normativno odnosno nenormativno rješenje koje ne zahvaća adresate propisa, one na koje se propis odnosi. Stoga je potrebno osigurati otvoren i transparentan dijalog zainteresiranih adresata propisa i tijela državne uprave u javnom savjetovanju kroz temeljitu primjenu digitalne aplikacije e-Savjetovanja te otvoriti što više javnih izlaganja zakonodavnih prijedloga i dokumenata procjene učinaka propisa kroz organizaciju javnih tribina, okruglih stolova, konferencija i slično.

 

Pisane vijesti