U HGK predstavljen Nacrt prijedloga zakona o procjeni učinaka propisa

Zainteresirana javnost imala je priliku upoznati se s novostima koje donosi novi Nacrt prijedloga zakona.

Ured za zakonodavstvo predstavio je Nacrt prijedloga zakona o procjeni učinaka propisa i pripadajući Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa, kojim se na novi način uređuje zakonodavni okvir procjene učinaka propisa.

Nešto manje od 50 sudionika imalo je priliku poslušati i raspravljati o novinama koje su predviđene ovim Nacrtom prijedloga zakona.

Uvodno predstavljanje Nacrta prijedloga zakona iznijela je gđa. Zdenka Pogarčić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice.

U nastavku donosimo bitne odrednice Nacrta prijedloga zakona:

Procjena učinaka propisa:
 • postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka, a u cilju odabira optimalnog zakonskog rješenja ili za poduzimanje drugih aktivnosti i mjera
 • Kombinacija izravnog učinka i zahvaćenih adresata daje rezultat za punu izradu procjene učinaka propisa
Izrada Plana zakonodavnih aktivnosti:
 • Stručni nositelj za svaki nacrt prijedloga zakona koji utvrđuje u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti provodi Prethodnu procjenu
 • Za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i Prethodnu procjenu provodi se savjetovanje
 • Prethodna procjena usuglašava se s Uredom, a Ured koordinira s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta mišljenje na primjenu MSP testa i SCM metodologiju
 • Ured upućuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Vladi na donošenje do kraja prosinca tekuće godine.
Izrada obrasca Prethodne procjene:
 • Prethodna procjena obuhvaća sljedeće aktivnosti:
  • analizu postojećeg stanja u području koje se namjerava urediti nacrtom prijedloga zakona
  • utvrđivanje ishoda odnosno promjena u području koje se namjerava urediti nacrtom prijedloga zakona i vremenskog okvira za njihovo postizanje
  • određivanje adresata na koje se nacrt prijedloga zakona odnosi
  • utvrđivanje mogućih rješenja koji mogu dovesti do ostvarenja ishoda u području koje se namjerava urediti nacrtom prijedloga zakona
  • utvrđivanje izravnih učinaka, osobito, gospodarskih, socijalnih, učinaka na tržište rada, učinaka na zaštitu okoliša, na zaštitu ljudskih prava i učinaka na tržišno natjecanje
  • utvrđivanje potrebe za provođenjem MSP testa i
  • utvrđivanje potrebe za provođenjem SCM metodologije.
 
Izrada Iskaza o procjeni učinaka propisa:
 
 • Izradom Prijedloga iskaza stručni nositelj osobito provodi sljedeće aktivnosti:
  • detaljno utvrđuje ishode odnosno promjene koje se žele postići nacrtom prijedloga zakona
  • detaljno analizira izravne učinke utvrđene u Prethodnoj procjeni, a po potrebi detaljno analizira izravne učinke pojedinačnih i mogućih alternativnih  normativnih rješenja iz nacrta prijedloga zakona
  • odabire optimalno rješenje za postizanje utvrđenih ishoda odnosno promjena u području koje se uređuje nacrtom prijedloga zakona
  • po potrebi, provodi MSP test
  • po potrebi, provodi mjerenje SCM metodologijom
  • utvrđuje vremenski okvir i osnovne kriterije za vrednovanje nacrta prijedloga zakona te druga pitanja s tim u vezi. 
 • O Prijedlogu iskaza i nacrtu prijedloga zakona provodi se savjetovanje u trajanju od najmanje 30 dana uz javno izlaganje materije koja je predmet savjetovanja. Istovremeno sa savjetovanjem, Prijedlog iskaz dostavlja se na mišljenje nadležnim tijelima i Uredu.
 • Stručni nositelj provodi konzultacije o Prijedlogu iskaza sa nadležnim tijelima s ciljem njegovog usuglašavanja.
 • Ured može, po potrebi, provesti konzultacije o Prijedlogu iskaza sa stručnim nositeljem i nadležnim tijelima.
 • Nakon provedenog postupka savjetovanja i usuglašavanja, Prijedlog iskaza dostavlja se na suglasnost Uredu, a nacrt prijedloga zakona na mišljenje nadležnim tijelima, Uredu  i drugim tijelima u skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske.
 
Iznimke od provedbe postupka procjene učinaka propisa:
 
 • Postupak procjene učinaka propisa ne provodi se kada se predlaže donošenje zakona radi:
  • zaštite interesa Republike Hrvatske
  • žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete
  • potvrđivanja međunarodnih sporazuma
  • provedbi uredbi Europske unije
  • izvršenja Državnog proračuna Republike Hrvatske i
  • davanja ovlaštenja Vladi da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
 
Zakoni izvan Plana zakonodavnih aktivnosti:
 • stručni nositelj dužan je provesti Prethodnu procjenu sukladno ovom Zakonu i provesti savjetovanje u trajanju od najmanje 15 dana.
 • Stručni nositelj dužan je Prethodnu procjenu dostaviti na mišljenje Uredu za vrijeme trajanja savjetovanja.
 • Ured je dužan razmotriti Obrazac prethodne procjene te, po ocijenjenoj potrebi, zatražiti dopune, odnosno doradu.
 • Ured  dostavlja Obrazac prethodne procjene na mišljenje tijelu nadležnom za procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo i tijelu nadležnom za provedbu SCM metodologije
 • Stručni nositelj dužan je Obrazac prethodne procjene usuglasiti s Uredom prije uvrštavanja nacrta prijedloga zakona na sjednice radnih tijela Vlade.
 
Naknadna procjena učinaka propisa:
 
 • Iznimno, nacrt prijedloga zakona koji je sadržan ili nije sadržan u Planu zakonodavnih aktivnosti, a za koji se treba provesti procjena učinaka propisa, može se izuzeti od daljnjeg postupka temeljem zaključka Vlade.
 • Stručni nositelj dužan je naknadno provesti procjenu učinaka propisa u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona.
 • Obaveza naknadne provedbe procjene učinaka propisa utvrđuje se u prijelaznim odredbama nacrta prijedloga zakona.


Ovaj Nacrt prijedloga zakona izrađen je u postupku procjene učinaka propisa, prema važećem Zakonu o procjeni učinaka propisa, te su u okviru toga postupka analizirani njegovi očekivani učinci i ciljevi koji se žele postići.
 
Javna rasprava na Nacrt prijedloga zakona i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa otvorena je u trajanju od 27. siječnja do 14. veljače 2017. godine putem središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

 

Pisane vijesti