Na snazi novi Zakon o procjeni učinaka propisa

U primjeni je novi sustav procjene učinaka propisa koji u bitnome skraćuje postupak i jača transparentnost donošenja zakona.

Hrvatski sabor raspravio je 26. travnja 2017. godine Konačni prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa, a donesen je na 3. sjednici 4. svibnja 2017. godine s 108 glasova "za" i 4 "protiv". Zakon je objavljen je u "Narodnim novinama", broj 44/17, a stupio je na snagu 13. svibnja 2017. godine.

Ovim se Zakonom na jednostavniji, razumljiviji i pregledniji način uređuje procjena učinaka propisa.

Ovim se Zakonom pojednostavljuje postupak i značajno se skraćuje vrijeme koje je potrebno za provođenje cjelokupnog postupka procjene učinaka propisa.

U do sada važećem Zakonu o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11) postupak vezan uz nacrt prijedloga iskaza trajao je najmanje 45 dana, a daljnji postupak vezan uz izradu prijedloga iskaza i nacrta prijedloga zakona dodatnih 15-30 dana. Sada je korak izrade nacrta prijedloga iskaza izostavljen, a cjelokupni postupak procjene učinaka propisa moguće je dovršiti u 30 dana.     

Značajnija se uloga daje procjeni učinaka nacrta prijedloga zakona na malo gospodarstvo putem testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) te procjeni administrativnog troška korištenjem Standard Cost Model metodologije (SCM metodologija), a institucionalizirana je suradnja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nadležnog tijela za MSP test i SCM metodologiju.

Za svaki nacrt prijedloga zakona koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske obvezno se provodi:
 • prethodni postupak procjene učinaka propisa, a ovisno o rezultatima analize izravnih učinaka,
 • provodi se detaljna procjena učinaka propisa.
 
Ovim Zakonom obuhvaćeni su izravni gospodarski, socijalni učinci, učinci na rad i tržište rada, na zaštitu okoliša, na zaštitu ljudskih prava te na procjenu učinaka na tržišno natjecanje, a analiziraju se uzimajući u obzir adresate propisa.
Zakonom je zadržana obveza Vlade da svake godine donese plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani svi nacrti prijedloga zakona koje se planira predložiti Hrvatskome saboru tijekom godine, uključujući i zakone kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije.

Uvodi se obveza naknadne provedbe procjene učinaka propisa u slučajevima kada je nacrt prijedloga zakona izuzet od provedbe procjene učinaka propisa jer se donosi radi zaštite interesa Republike Hrvatske, žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobitog gospodarskog odnosno socijalnog interesa, uz detaljno navođenje razloga. U takvim, iznimnim slučajevima postoji obveza provođenja procjene učinaka propisa u roku do dvije godine od stupanja na snagu zakona. 

Očekujemo da će primjena ovog Zakona rezultirati:
 • smanjenjem neplaniranih zakonodavnih aktivnosti,
 • pojednostavljenjem i kraćim trajanjem postupka procjene učinaka propisa,
 • utvrđivanjem prepreka za poslovanje poduzetnika kao i utjecaj na status građana,
 • daljnjem otvaranjem zakonodavnog postupka javnosti,
 • daljnjom međuresornom koordinacijom te
 • podizanjem razine odgovornosti tijela državne uprave.

Krajnji je cilj ovog Zakona:
 • doprinijeti poticajnom poslovnom okruženju,
 • većoj pravnoj sigurnosti i jačanju vladavine prava, 
 • smanjuju administrativnih troškova za građane i poslovne subjekte,
 • uz istodobno osiguranje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobnih i političkih sloboda i prava te gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava.


Pisane vijesti