Tijekom 2018. godine očekuje se 121 planirani zakon

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, usvojila je Plan zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.

Ovo je transparentan planski dokument kojim se najavljuju zakonodavne aktivnosti Vlade u sljedećoj godini, kako bi svi zainteresirani dionici, poput predstavnika poslovne zajednice i organizacija civilnog društva, imali prilike planirati svoje aktivnosti i pripremiti se za aktivno sudjelovanje u postupku izrade zakonskih prijedloga.

U okviru ovoga postupka, zainteresirani dionici mogu doprinijeti izradi zakonskog prijedloga kroz davanje primjedbi, komentara i sugestija na analitičke podloge i analize očekivanih gospodarskih, okolišnih i socijalnih učinaka utvrđenih u dokumentima procjene učinaka propisa.
Na ovaj način, osiguran je transparentan i otvoren pristup svim zainteresiranim dionicima za izradu zakonskih prijedloga Vlade Republike Hrvatske, što dodatno jača vladavinu prava, osigurava pravnu predvidivost normativnih aktivnosti i jača pravnu sigurnost za daljnja gospodarska ulaganja u Republici Hrvatskoj.

Plan zakonodavnih aktivnosti Vlada Republike Hrvatske donosi na kraju tekuće godine za sljedeću godinu sa svrhom pravodobnog planiranja i osiguranja resursa tijela državne uprave za izradu zakonskih prijedloga. Plan za 2018. godinu donesen je na 72. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 21. prosinca 2017. godine.

Prijedlog plana izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova zakonodavnih aktivnosti središnjih tijela državne uprave, zaključno s 5. prosinca 2017. godine. Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti, s obrascima prethodne procjene za svaki pojedini zakonski prijedlog, prošli su postupak savjetovanja na središnjem državnom portalu za savjetovanje s zainteresiranom javnošću (e-Savjetovanja) u trajanju od 15 dana. Svi Prijedlozi planova zakonodavnih aktivnosti usuglašeni su s Uredom za zakonodavstvo koji ih je, kao koordinator sustava procjene učinaka propisa, objedinio u jedinstveni dokument.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planiran je ukupno 121 zakon, od toga za njih 37 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Prijedlozi planova stručnih nositelja realno su postavljeni što jamči njihovu provedivost.

Svi zahtjevi stručnih nositelja za uvrštavanje novih zakona ili prebacivanje zakona iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu pristigli nakon 5. prosinca 2017. godine nisu prihvaćeni s obzirom da je postupak izrade Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti u smislu članka 11. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" broj 44/17) završen. Takvi zakonski prijedlozi bit će upućeni u zakonsku proceduru sukladno članku 16. Zakona o procjeni učinaka propisa. Ukoliko stručni nositelj tijekom kalendarske godine upućuje u proceduru zakon koji nije sadržan u Planu zakonodavnih aktivnosti, za isti provodi postupak Prethodne procjene učinaka propisa s ciljem utvrđivanja ima li propis učinke ili ne te provodi savjetovanje u trajanju od najmanje 15 dana. Ovisno o rezultatima Prethodne procjene, stručni nositelj dužan je provesti procjenu učinaka propisa sukladno članku 13. Zakona o procjeni učinaka propisa.

Slijedom navedenog, a s obzirom na različitu proceduru izrade Plana zakonodavnih aktivnosti i Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2018. godinu, pojedini zakonski prijedlozi koji su sadržani u Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2018. godinu nisu sadržani u Planu zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.

Zaključkom se zadužuju središnja tijela državne uprave da kao stručni nositelji izrade propisa iz Plana zakonodavnih aktivnosti ažurno izvršavaju zadatke predviđene Planom zakonodavnih aktivnosti i da o svim promjenama redovito izvještaju Ured za zakonodavstvo. Ujedno se zadužuje Ured za zakonodavstvo da redovito izvještava stručna radna tijela Vlade Republike Hrvatske o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, s posebnim osvrtom na status postupka procjene učinaka propisa vezano za zakonske prijedloge u tekućem tromjesečju.

 

Pisane vijesti