Pravila objave zakona, drugih propisa i akata u "Narodnim novinama" - službenom listu Republike Hrvatske

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o instrumentima politike boljih propisa („Narodne novine“, broj  155/23), ravnateljica Ureda za zakonodavstvo 23. veljače 2024. godine donijela je
 
 
 
PRAVILA
OBJAVE ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA U „NARODNIM NOVINAMA“ -   SLUŽBENOM LISTU REPUBLIKE HRVATSKE

 
 
 
Predmet uređenja
 
Članak 1.

Ovim Pravilima uređuju se poslovi pripreme pravodobne objave zakona, drugih propisa i akata u „Narodnim novinama“ - službenom listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: „Narodne novine“).  
 
 
Objava zakona, drugih propisa i akata u „Narodnim novinama“
 
Članak 2.
 
(1) Zakoni, drugi propisi i akti za koje je propisana obveza objave (u daljnjem tekstu: akti) prije nego što stupe na snagu, objavljuju se u „Narodnim novinama“.
 
(2) U „Narodnim novinama“ objavljuju se:
 
 • zakoni
 • uredbe Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), odluke, rješenja i zaključci, u skladu sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22)
 • pravilnici, naredbe i naputci tijela državne uprave i drugi akti (programi i sl.), kada je tako propisano
 • opći akti pravnih osoba s javnim ovlastima (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.)
 • akti drugih tijela ako je to propisano zakonom, uredbom Vlade, drugim aktom Vlade ili podzakonskim propisima tijela državne uprave
 • akti drugih tijela, ako je to propisano tim aktima
 • kolektivni ugovori, evidentirani u ministarstvu nadležnom za rad, ako je kao područje primjene navedeno područje Republike Hrvatske ili područje dviju ili više županija
 • akti jedinica lokalne samouprave i trgovačkih društava u njihovu vlasništvu, za koje postoji zakonska obveza objave u „Narodnim novinama“.
 
 
 
 
 
Glavni urednik
 
Članak 3.
 
(1) Glavni urednik „Narodnih novina“ je ravnatelj Ureda za zakonodavstvo.
 
(2) Ravnatelj Ureda za zakonodavstvo, radi pripreme i osiguranja pravodobne objave akata u "Narodnim novinama", Godišnjim planom rada utvrđuje raspored zaduženja službenika Ureda za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Ured) za poslove objave.
 
 
Pravila o dinamici i redu prvenstva objave
 
Članak 4.
 
(1) Redoviti brojevi „Narodnih novina“ objavljuju se, u pravilu, srijedom i petkom.
 
(2) Iz opravdanih razloga, na temelju prethodne najave i uz suglasnost ravnatelja Ureda, broj „Narodnih novina“ može biti objavljen i drugim danima (izvanredan broj). 
 
(3) Akti dostavljeni radi objave u „Narodnim novinama“ objavljuju se prema redoslijedu njihova zaprimanja.
 
(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, akti dostavljeni radi objave u „Narodnim novinama“ objavljuju se izvan redoslijeda njihova zaprimanja ako to zahtijevaju razlozi njihova žurnog  stupanja na snagu ili ako tehničke karakteristike akata zahtijevaju duže razdoblje pripreme obrade teksta radi objave.
 
(5) Žurnu objavu potrebno je pravodobno najaviti, vodeći računa o tehničkim karakteristikama akta, na e-adresu: objavann@vlada.hr.
 
(6) Akti koji se objavljuju u dodatku broja „Narodne novine - Međunarodni ugovori“, prikupljaju se i objavljuju u dogovoru s izvršnim urednikom Narodnih novina d.d. i to, u pravilu, nakon prikupljenog dovoljnog broja akata za objavu. U slučaju žurnosti, na temelju prethodne najave i uz suglasnost ravnatelja Ureda, broj se može objaviti i ranije. 
 
 
Dostava zakona, drugih propisa i akata Uredu radi objave
 
Članak 5.
 
(1) Akti koji se dostavljaju Uredu radi objave u „Narodnim novinama“, dostavljaju se u izvorniku u dva primjerka, potpisani i ovjereni od strane čelnika tijela, odnosno od osobe ovlaštene za njihovo donošenje, uz popratni dopis u kojem je potrebno naznačiti sljedeće:
 
 • pravni temelj za donošenje i objavu akta u „Narodnim novinama“
 • podatak o provedenom javnom savjetovanju na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću, razloge skraćenog savjetovanja kao i razloge za neprovođenje savjetovanja
 • obrazloženje razloga žurne objave akta, odnosno potrebu objave akta na točno određen dan i
 • e-adresu i telefonski broj službene osobe zadužene za upućivanje akta na objavu.
 
(2) Dopisu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
 • obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću
 • prethodna suglasnost čelnika drugog tijela državne uprave ako se akt koji se objavljuje donosi uz prethodnu suglasnost.
 
(3) Akti iz stavka 1. ovoga članka Uredu se dostavljaju poštom ili dostavom na adresu: Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb, kao i na e-adrese:   oglasi@nn.hr i objavann@vlada.hr u Word i PDF obliku, a tablični prikazi u obliku Excel tablice.
 
 
Postupanje službenika Ureda sa zakonima, drugim propisima i aktima
dostavljenima radi objave
 
Članak 6.
 
(1) Akti, dostavljeni radi objave u „Narodnim novinama“, upisuju se u upisnik redoslijedom rednih brojeva za tekuću godinu, uz navođenje punog naziva akta, pošiljatelja i datuma primitka.
 
(2) Na akt iz stavka 1. ovoga članka obvezno se stavlja naznaka datuma njegova zaprimanja i redni broj iz upisnika te se isti dan prosljeđuje službeniku zaduženom za objavu.
 
(3) Službenik zadužen za objavu, prije objave akta, provjerava jesu li akti dostavljeni u skladu s člankom 5. ovih Pravila.
 
(4) Kada službenik zadužen za objavu utvrdi da akt za objavu nije dostavljen u skladu s člankom 5. ovih Pravila, o tome će, radi otklanjanja utvrđenih nedostataka, obavijestiti službenu osobu zaduženu za upućivanje akta na objavu.
 
(5) Ako se u razumnom roku Uredu ne dostavi akt s otklonjenim nedostacima, službenik zadužen za objavu o tome odmah obavještava ravnatelja Ureda te postupa u skladu s  danom uputom. 
 
 
Dostava zakona, drugih propisa i akata Narodnim novinama d.d.
radi objave
 
Članak 7.
 
Službenik zadužen za objavu dostavlja jedan primjerak izvornika akta iz članka 5. ovih Pravila društvu Narodne novine d.d. svakodnevno, prema dogovoru, putem dostavljača.
 
 
 
 
Priprema i objava službenog dijela „Narodnih novina“
 
Članak 8.
 
(1) Službenik zadužen za objavu s izvršnim urednikom Narodnih novina d.d. utvrđuje sadržaj službenog dijela „Narodnih novina“.
 
(2) Sadržaj službenog dijela „Narodnih novina“ utvrđuje se na način da se akti razvrstaju prema donositelju sljedećim redoslijedom:
 
 • akti Hrvatskoga sabora
 • akti Predsjednika Republike Hrvatske
 • akti Vlade
 • akti tijela državne uprave redoslijedom utvrđenim zakonom kojim se uređuje njihovo ustrojstvo i djelokrug
 • akti pravnih osoba s javnim ovlastima (akti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Agencije za tržišno natjecanje i dr.)
 • ostali akti za koje postoji obveza objave u „Narodnim novinama“
 • odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
 • odluke upravnih sudova, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i
 • ispravci zakona, podzakonskih propisa i drugih akata.
 
(3) Akti uvršteni u sadržaj iz stavka 1. ovoga članka i potvrđen sadržaj službenog dijela „Narodnih novina“ odlažu se u omotnicu s naznakom broja i godine objave.
 
(4) Nakon objave, u omotnicu iz stavka 3. ovoga članka ulaže se tiskani primjerak izdanja  „Narodnih novina“.
 
 
Ispravci zakona, drugih propisa i akata objavljenih u „Narodnim novinama“
 
Članak 9.
 
(1) Ispravke zakona, drugih propisa i akata Hrvatskoga sabora objavljenih u „Narodnim novinama“, uključujući i tiskarske pogreške, daje tajnik Hrvatskoga sabora, u skladu s poslovnikom kojim se uređuje rad Hrvatskoga sabora.
 
(2) Ispravke uredbi i drugih akata Vlade objavljenih u „Narodnim novinama“ daje glavni tajnik Vlade, u skladu s poslovnikom kojim se uređuje rad Vlade.
 
(3) Ispravke akata drugih tijela objavljenih u „Narodnim novinama“ daje ovlašteni donositelj akta.
 
(4) Ispravke tiskarskih pogrešaka akata iz stavaka 2. i 3. ovoga članka daje ravnatelj Ureda, kao glavni urednik „Narodnih novina“.
 
(5) Tekst ispravka tiskarskih pogrešaka u objavljenom aktu, osim u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, priprema službenik zadužen za objavu, u suradnji s izvršnim urednikom Narodnih novina d.d.
 
(6) Ispravci se objavljuju nakon što se utvrdi je li ispravak dala ovlaštena osoba u skladu s ovim člankom te nakon usporedbe s izvornikom akta objavljenog u „Narodnim novinama“.
 
 
Pismohrana
 
Članak 10.
 
Omotnica objavljenog broja „Narodnih novina“ čuva se jednu godinu od dana objave u „Narodnim novinama“.
 
 
Stavljanje izvan snage
 
Članak 11.
 
Danom stupanja na snagu ovih Pravila stavljaju se izvan snage Pravila o procesu rada na poslovima objave propisa i drugih akata u „Narodnim novinama“ KLASA: 035-01/15-01/02, URBROJ: 50501-1-15-02 od 15. prosinca 2015. godine.
 
 
Stupanje na snagu
 
Članak 12.
 
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se na mrežnim stranicama Ureda za zakonodavstvo i na mrežnim stranicama Narodnih novina d.d.
 
 
 
KLASA: 011-03/24-01/2
URBROJ: 50501-5/1-01
 
Zagreb, 23. veljače 2024.
 
 
RAVNATELJICA 
 
 
Zdenka Pogarčić