Jačanje ljudskih prava kroz primjenu procjene učinaka

Slika /slike/shutterstock_97474436.jpg

Suradnicima na projektu Hrvatskoga pravnog centra predstavljena je metodologija procjene učinaka propisa

U suradnji s Hrvatskim pravnim centrom (HPC) održana je radionica o osnovama procjene učinaka propisa u okviru projekta „Razvoj kapaciteta civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“. Projekt provodi HPC u suradnji sa sljedećim projektnim partnerima, organizacijama civilnog društva (OCD): Hrvatski Crveni križ, Centar za žene žrtve rata – ROSA, HOMO, Srpski demokratski forum i Ženska soba. Ured za zakonodavstvo sudjeluje kao suradnik na projektu uz Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Na radionici su polaznici imali prilike informirati se o osnovama javnih politika i analizi javnih politika. U posljednjih nekoliko godina, prilikom analize javnih politika, obraća se pozornost na temeljna ljudska prava. U hrvatskom zakonodavnom okviru procjene učinaka propisa ne postoji izričito naglašen aspekt analize temeljnih ljudskih prava, no u širem smislu, ona su uključena u analizu socijalnih učinaka. O okvru radionice, polaznici su otvorili raspravu o stanju temeljnih ljudskih prava i navodili primjere iz prakse na nacionalnoj i osobito lokalnoj razini o kršenju temeljnih ljudskih prava i problemima u ostvarivanju tih prava. Temeljna ljudska prava uključuju nekoliko kategorija prava, poput prava na dostajanstvo, temeljne slobode, jednakost, solidarnost i prava građana.

U Hrvatskoj postoji višegodišnja prakse savjetovanja tijela javne vlasti sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja pravnih propisa. Od 2013, prostor za takvo savjetovanje je proširen uvođenjem procesa procjene učinaka propisa, i zakonski je uređen. Da bi ovaj proces bio stvarno sadržajan, i da bi doprinio unaprjeđenju ljudskih prava u politikama, zakonodavstvu i praksi, potrebno je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za kompetentno sudjelovanje u njemu, prvenstveno usvajanjem i primjenom primjerene metodologije. Nadalje, potrebno je razvijati slične kapacitete, izgrađivati suradnju i shvaćanje o koristi ovakvog pristupa i među drugim dionicima, osobito predstavnicima tijela javne vlasti. Konačno, primjenu metodologije procjene učinaka potrebno je proširiti i na sva druga područja javnih politika, u skladu s najboljom europskom praksom.

Glavni cilj ovog projekta je razvoj kapaciteta za integriranje ljudskih prava u javne politike. Stvaranjem kapaciteta, stjecanjem iskustava, te izradom kolaborativne platforme za analiziranje i nadziranje utjecaja politika i zakonodavstva na ljudska prava, projekt će uspostaviti temelje za buduće širenje takve prakse i na druga područja javnih politika.

Posebni ciljevi projekta su:
  1. razviti kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) za konstruktivno sudjelovanje i substantivni doprinos procesima razvoja politika s aspekta zaštite ljudskih prava;
  2. stvoriti zajednicu praktičara za sudjelovanje u procesu procjene učinaka javnih politika na ljudska prava, sastavljenu od predstavnika OCD-a i drugih dionika.

HPC navodi da će se ciljevi projekta postići organiziranjem obuke i zajedničkih radionica, na kojima će OCD-i ocjenjivati učinak na ljudska prava u dva područja javnih politika i putem dvije zakonodavne inicijative. Dva područja javnih politika koji će se u projektu analizirati su zločin iz mržnje i trgovanje ljudima.

Nadalje, dva zakonodavna prijedloga koji će biti predmetom analize odabrat će projektni partneri nakon što Godišnji plan normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske bude objavljen. Konzultacije o ta dva prijedloga će bit organizirane u kontekstu procesa procjene učinaka propisa. Rezultati analiza bit će korišteni za zagovaranje boljih rješenja, putem konzultacija među raznim dionicima i javnih foruma. U okviru projekta ćemo izraditi i mrežnu platformu za procjenu učinaka politika i zakonodavstva na ljudska prava, koja će ostati na raspolaganju OCD-ima i nakon završetka projekta.

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti