OBAVIJEST o rezultatima održanog savjetovanja

Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, u sklopu IPA 2007 twinning projekta "Razvoj sustava procjene učinaka propisa", a u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09), slijedom održanog savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa, u razdoblju od 26. 4. 2011. do 26. 5. 2011. godine, daje sljedeću

Obavijest o rezultatima održanog savjetovanja
 

U tijeku postupka izrade Nacrta prijedloga Zakona o procjeni učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Zakon), za vrijeme trajanja savjetovanja i na održanom „okruglom stolu“ dana 18. 5. 2011. javnost i zainteresirana javnost je dala odgovarajuće primjedbe prijedloge i mišljenja koji su dijelom prihvaćeni i ugrađeni u Zakon, a dijelom nisu prihvaćeni. U nastavku navode se, u bitnom, primjedbe i prijedlozi koji su prihvaćeni i primjedbe i prijedlozi koji nisu prihvaćeni s obrazloženjem razloga njihova ne-prihvaćanja kako slijedi:

1. Prihvaćen je prijedlog da se doradi izričaj odredbe članka 1. Zakona tako da se izričaju toga članka na odgovarajućem mjestu dodaju riječi „postupak“ i „zainteresirana javnost“.

2. Prihvaćen je prijedlog da se na odgovarajući način poboljša formulacija članka 3. (sada 2.) Zakona kojim se određuje što je procjena učinaka propisa.

3. Na odgovarajući način prihvaćen je prijedlog da se u članku 4. „Značenje pojmova“ (sada članak 3.) dorade pojmovi „propis“, „procjena socijalnih učinaka“, „procjena učinaka na zaštitu okoliša“, te da se doda pojam „ „ne- normativno rješenje“.

4. Prihvaćeni su prijedlozi da se doradi izričaj članka 6. stavka 1. (sada članka 5.) tako da bude jasan.

5. Dijelom su prihvaćene su primjedbe o uključivanju podzakonskih propisa u postupak procjene učinaka propisa, odgovarajućom doradom izričaja članka 14. (sada 13.).

6. Na odgovarajući način prihvaćene su primjedbe na članke 8., 9. 10. i 11.a vezano za izradu, sadržaj, nadležnost za donošenje i rokove donošenja planskih dokumenata procjene učinaka propisa tako da je materija uređena u dva članka (sada 7. i 8. ).

7. Prema izrečenim primjedbama dorađene su odredbe članaka 15., 16., 17., 18. i 19., o nadležnostima za procjenu učinaka propisa. Sada su to članci 14., 15., 16. i 17.

8. U skladu s primjedbama izloženim na odredbe zakona koje su bile manjkave vezano za postupak uključujući i savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću, u V. glavi, u potpunosti i cjelovito po fazama dorađen je postupak procjene učinaka propisa. Sada su to članci 18. do 24.

9. Nisu prihvaćeni prijedlozi da se procjena učinaka propisa u potpunosti uredi i za provedbene propise – uredbe i pravilnike, jer je ocjenjeno da je takav pristup preširok za usvajanje sustava koji tek otpočinje s primjenom i koji će lakše zaživjeti segmentiranim pristupom korak po korak.

10. Nisu prihvaćeni prijedlozi da se procjena učinaka propisa izrađuje i u slučajevima kada su nositelji izrade propisa - predlagatelji koji nisu u sustavu izvršne vlasti, a iz razloga jer odgovornost za propise koje predlaže u sustavu zakonodavstva snosi izvršna vlast koja po svojem propisanom djelokrugu prati i izvršavanje i provedbu propisa.

11. Nije prihvaćena primjedba da se odredi gornja granica roka za savjetovanje s javnošću jer savjetovanje s javnošću , u pravilu, ovisi o složenosti materije koja se propisom uređuje, a praksa zemalja članica Europske unije na koju ukazuju sudionici Projekta je i znatno duži rokovi savjetovanja (i do 12 tjedana).

12. Primjedbu u svezi sankcioniranja neizvršavanja obveza iz Zakona nije moguće prihvatiti jer Stručni nositelji izrade propisa podliježu upravnom nadzoru.

13. Primjedba vezano za financijske učinke nije utemeljena iz razloga jer se takvi učinci mogu iskazivati u svezi s učincima na gospodarstvo, a fiskalni učinci na državni proračun se utvrđuju neovisno o ovom Zakonu što je utvrđeno člankom 4. stavkom 2.

PREDSTOJNICA

Zdenka Pogarčić, v. r.
 

Pisane vijesti