Prethodna procjena za izmjene i dopune Zakona o procjeni učinaka propisa

Izmjene ovoga Zakona planirane su za IV. tromjesečje 2016. godine i dio su reformskih mjera u okviru Nacionalnog programa reformi.

Zakon o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11), dalje u tekstu: ZPUP, na snazi je od 1. siječnja 2012. godine. Na temelju ZPUP-a, Vlada Republike Hrvatske donijela je Godišnji plan normativnih aktivnosti, dalje u tekstu: GPNA, za 2013., 2014. i 2015. godinu. GPNA predstavlja listu zakonskih prijedloga stručnih nositelja s naznakom vremena upućivanja u zakonodavnu proceduru i predstavlja temeljni planski normativni dokument Vlade Republike Hrvatske. GPNA sadrži zakonske prijedloge koji su planirani za postupak procjene učinaka propisa. Trend izvršenja GPNA u razdoblju od 2013. do 2015. godine u prosjeku iznosi 28%.

U istom razdoblju broj neplaniranih zakonodavnih aktivnosti, dalje u tekstu: ad hoc zakoni, je visok u odnosu na GPNA. U istom razdoblju zabilježen je visok broj ad hoc zakona. Od 287 ad hoc zakona u 2013. godini do 92 ad hoc zakona u 2015. godini. U odnosu na izvršenje GPNA, broj ad hoc zakona stalno je prisutan, iako u istom razdoblju, ukupna zakonodavna aktivnost Vlade Republike Hrvatske pada.

GPNA sadrži listu zakonskih prijedloga planiranih za provedbu postupka procjene učinaka propisa, dalje u tekstu: PUP. Trend izvršenja PUP zakonskih prijedloga kontinuirano je u padu, od 22 planiranih PUP postupka u 2013. godini, do 3 planirana PUP postupka u 2015. godini. Takav trend izvršenja planiranih PUP postupaka nije zadovoljavajući.

U trogodišnjem razdoblju primjene ZPUP uočeni su nedostaci u postupku, što otežava provedbu:
 1. Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU nije u cijelosti dio GPNA, već samo u dijelu koji se odnosi na planirane PUP postupku;
 2. Uz objavu Prijedloga plana propisa stručnih nositelja nisu objavljeni pripadajući obrasci Prethodne procjene;
 3. Savjetovanje na obrazac Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa nije učinkovito budući da se dionici više fokusiraju na savjetovanje na nacrt prijedloga zakona;
 4. Rokovi za savjetovanje na nacrte prijedloga zakona iz Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) i iz ZPUP nisu usklađeni pa tako ZPUP sadrži odredbu o provedi savjetovanja na nacrt prijedloga iskaza i nacrta prijedloga zakona u razdoblju od 15 do 30 dana;
 5. Utvrđena nadležna tijela u ZPUP nisu u potpunosti usklađena s trenutnim nazivima središnjih tijela državne uprave;
 6. Utvrđeno je da za pojedine prijedloge zakona iz tehničkih razloga obrazac Prethodne procjene nije ni potreban poput za potvrđivanje međunarodnih ugovora;
 7. Uočeno je da odredba o iznimci od obveze provedbe PUP postupka nije u potpunosti jasna i nedvosmislena kada je opravdano upućivanje nacrta prijedloga zakona u proceduru bez provedbe prethodne procjene učinaka propisa odnosno PUP postupka;
 8. Uočeno je da odredba o dostavi Prijedloga iskaza na suglasnost Uredu za zakonodavstvo nije jasna jer ostavlja dvojbu kada se ovaj iskaz upućuje Uredu, za vrijeme ili nakon prikupljenih mišljenja mjerodavnih nadležnih tijela;
 9. Odredba o mogućnosti osnivanja organizacijske jedinice za PUP unutar tijela državne uprave daje tijelima državne uprave mogućnost osnivanju takve jedinice, ali ne i obvezu
 10. Koordinatori procjene učinaka propisa nisu prepoznati kao ključne osobe tijela državne uprave za PUP u smislu osobe kojoj se može obratiti za pomoć, sugestije i razjašnjenja PUP postupka;
 11. ZPUP ne sadrži odredbe o provedbi postupka prethodne procjene i PUP postupka za ad hoc zakonske prijedloge;
 12. ZPUP ne sadrži odredbe o provedbi metodologije za procjenu učinaka na malo i srednje gospodarstvo (dalje u tekstu: SME test) i o provedbi metodologije za procjenu administrativnih troškova propisa (dalje u tekstu: SCM),
 13. Nomotehnički nedostaci odredbi i potreba za jasnijim odredbama ZPUP-a.

Izmjenom ZPUP-a pojednostavit će se postupak PUP i učinit ga otvorenijim i transparentnim za dionike i zainteresiranu javnost.
Izmjenama ZPUP-a želi se:
 1. zaustaviti padajući trend izvršenja GPNA s ciljem da se do kraja 2018. godine postigne trend izvršenja od 50% u odnosu na izvršenje GPNA iz 2015. godine,
 2. postići daljnji trend pada broja ad hoc zakona na godišnjoj razini u odnosu na proteklo trogodišnje razdoblje,
 3. povećati provedbu PUP postupka za 20% do 2018. godine u odnosu na izvršenje PUP postupaka u 2015. godini,
 4. ugraditi u PUP postupak metodologiju i postupak za primjenu SME testa i SCM-a za nacrte prijedloga zakona,
 5. pojednostaviti PUP postupak u dijelu koji se odnosi na savjetovanje na Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa,
 6. jasnije urediti odredbe koje se odnose na objavu Prijedloga plana propisa i pripadajućih obrazaca Prethodne procjene,
 7. urediti postupak provedbe prethodne procjene učinaka propisa i PUP postupka za ad hoc zakonske prijedloge,
 8. jasnije odredi moguće iznimke od provedbe PUP postupka odnosno odrediti za koje nacrte prijedloga zakona nije potrebno provoditi prethodni postupak procjene učinaka propisa,
 9. pojmovno i nomotehnički uskladiti ZPUP u odnosu na nejasnoće uočene u provedbi u trogodišnjem razdoblju.

Detaljnija analiza za predmetne izmjene i dopune dostupna je u obrascu Prethodne procjene. Uz ovaj obrazac, objavljuje se obraza Prijedloga plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu Ureda za zakondavstvo.

Pisane vijesti | Procjena utjecaja | Društvo i zajednica