Na snazi Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa

Slika /slike/Pristup informacijama/financijski.jpg

U primjeni su novi obrasci procjene učinaka propisa kojima se osigurava praktična primjena novog Zakona o procjeni učinaka propisa.

Novi sustav procjene učinaka propisa uspostavljen je Zakonom o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), (u daljnjem tekstu: Zakon), a Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine", broj 52/17) na cjelovit način određuje se postupak procjene učinaka propisa i temeljne odrednice postupka zajedno s pratećom metodologijom i smjernicama za provedbu.

Obveza donošenja Uredbe kao provedbenog propisa Zakona utvrđena je člankom 23.  Zakona.

Donošenjem Uredbe, ujedno se ispunila mjera iz Nacionalnog programa reformi za 2017. godinu, u dijelu mjera koje se odnosi na unapređenje poslovnog okruženja.

Uredbom se, u bitnom, pobliže propisuju kriteriji za analizu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona utvrđenih Zakonom, u smislu učinaka na gospodarstvo, socijalne učinke, učinke na rad i tržište rada, učinke na zaštitu okoliša i zaštitu ljudskih prava.
 

Nova mjerila za određivanje detaljne procjene učinaka propisaUredbom dodatno se razrađuje način utvrđivanja učinaka nacrta prijedloga zakona i adresata sukladno mjerilima: neznatan, mali i veliki.

Potreba za provedbom procjene učinaka propisa provodi se u slučajevima kada je utvrđena kombinacija mjerila izravnog učinka nacrta prijedloga zakona i adresata:
 • veliki izravni učinak i mali broj adresata,
 • veliki izravni učinak i veliki broj adresata,
 • mali izravni učinak i veliki broj adresata. 

Ovom Uredbom se u okviru postupka procjene učinaka propisa detaljnije propisuje:
 • prethodni postupak procjene učinaka propisa i
 • procjena učinaka propisa, ovisno o rezultatima analize izravnih učinaka propisa.

Osim toga, pobliže se propisuje procjena učinaka nacrta prijedloga zakona na malo gospodarstvo putem testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test) u skladu s posebnim propisima koji uređuju malo gospodarstvo.


Novi obrasci


Sastavni dio ove Uredbe su pripadajući obrasci koji su potrebni za provedbu Zakona i ove Uredbe:
Vezano za primjenu članka 17. Zakona, uvodi se obrazac naknadne provedbe procjene učinaka propisa u slučajevima kada je nacrt prijedloga zakona izuzet od provedbe procjene učinaka propisa jer se donosi radi zaštite interesa Republike Hrvatske, žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobitog gospodarskog odnosno socijalnog interesa. U takvim, iznimnim slučajevima postoji obveza provođenja procjene učinaka propisa najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu zakona, a izradit će se na pripadajućem obrascu.

Propisuju se poslovi koordinatora za procjenu učinaka propisa kako bi se utvrdili poslovi koji su vezani za ovaj postupak i ujedno da se ovi poslovi razgraniče u odnosu na srodne poslove, poput koordinatora za savjetovanje.


Ciljevi novog Zakona o procjeni učinaka propisa 


Očekuje se da će primjena ove provedbene Uredbe rezultirati:
 • smanjenjem neplaniranih zakonodavnih aktivnosti,
 • pojednostavljenjem i kraćim trajanjem postupka procjene učinaka propisa,
 • utvrđivanjem prepreka za poslovanje poduzetnika kao i utjecaj na status građana,
 • daljnjem otvaranjem zakonodavnog postupka javnosti,
 • daljnjom međuresornom koordinacijom te
 • podizanjem razine odgovornosti tijela državne uprave.
Krajnji je cilj Zakona i provedbene Uredbe:
 • doprinijeti poticajnom poslovnom okruženju,
 • većoj pravnoj sigurnosti i jačanju vladavine prava, 
 • smanjuju administrativnih troškova za građane i poslovne subjekte,
 • uz istodobno osiguranje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobnih i političkih sloboda i prava te gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava.


Pisane vijesti