Posjet estonske delegacije Uredu za zakonodavstvo

Slika /slike/140613 Est.jpg

Delegacija Ministarstva pravosuđa Republike Estonije bila je u trodnevnom posjetu Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.

Svrha posjete estonske delegacije Uredu za zakonodavstvo bila je usvajanje i pregled najbolje prakse razvoja procjene učinaka propisa, izrade propisa i zakonodavnog postupka u Republici Hrvatskoj.

Tijekom trodnevnog posjeta, estonska delegacija imala je priliku susresti se sa predstavnicima različitih državnih institucija kao i sa predstavnicima poslovne zajednice i organizacija civilnog društva.

U srijedu, 11. lipnja 2014., održani su sastanci u Uredu za zakonodavstvo i u Ministarstvu pravosuđa. Tijekom sastanka estonska delegacija dobila je uvid u zakonodavni okvir za izradu zakona, poslovničke odredbe Poslovnika Vlade Republike Hrvatske te kako i na koji način se osigurava kvaliteta nacrta prijedloga zakona prije njihovog uvrštavanja na sjednice Vlade Republike Hrvatske.

U drugom dijelu sastanka, savjetnici Ureda za zakonodavstvo predstavili su zakonodavni okvir procjene učinaka propisa, postupak godišnjeg planiranja zakonodavstva kao i sami postupak procjene učinaka propisa te načini kontrole kvalitete iskaza o procjeni učinaka propisa i ostalih akata procjene učinaka propisa. Osim toga, predstavljena je najbolja praksa i naučene lekcije u dosadašnjoj primjeni ovoga postupka u zakonodavnom postupku Vlade Republike Hrvatske. Sastanak u Ministarstvu pravosuđa iskorišten je za bolje upoznavanje nadležnosti ovoga ministarstva. Dok je u drugom dijelu sastanka bilo više riječi o internim procedurama za izradu propisa te postupka procjene učinaka propisa.

U četvrtak, 12. lipnja 2014., estonska delegacija bila je u posjeti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Predstavnici toga ministarstva upoznali su kolege o internim procedurama za izradu nacrta prijedloga zakona i postupanjima u vezi sa procjenom učinaka propisa. Uz to, bilo je riječi o iskustvu toga ministarstva prilikom izrade iskaza o procjeni učinaka propisa za vrijeme provedbe twinning projekta "Razvoj sustava procjene učinaka propisa" iz 2012. godine.

U drugom dijelu dana, estonska delegacija susrela se sa predstavnicima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, koji su ih informirali o razvoju javnog savjetovanja na nacrte akata središnjih tijela državne uprave te podijelili dobru praksu savjetovanja. Tijekom susreta sa predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca, estonske kolege dobili su uvid u rad udruženja gospodarstvenika i njihovog načina sudjelovanja u zakonodavnom postupku Vlade Republike Hrvatske kao i o uvođenju IT rješenja u državnu upravu kroz projekte financirane EU sredstvima, a u svrhu poboljšanja javnog savjetovanja i jačanja sudjelovanja predstavnika poslovne zajednice u zakonodavnom postupku.

U petak, 13. lipnja 2014., održan je sastanak u Hrvatskom saboru sa predstavnicima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Teme koje su se otvorile na sastanku bile su u vezi sa poslovničkim procedurama Poslovnika Hrvatskoga sabora, načina predlaganja zakona i amandmana za prijedloge zakona od srane zastupnika te razloge čestih izmjena propisa.

U drugom dijelu dana, održan je sastanak sa predstavnicom Hrvatskog pravnog centra, organizacijom civilnog društva koja kroz svoje aktivnosti okuplja niz drugih organizacija civilnog društva kako bi zajednički sudjelovali u zakonodavnom postupku i javnim savjetovanjima na propise iz područja ljudskih prava. Na sastanku su razmijenjena iskustva o sudjelovanju u postupcima procjene učinaka propisa te mogućnostima poboljšanja sudjelovanja organizacija civilnog društva u zakonodavnom postupku.

Studijski posjet estonske delegacije Ministarstva pravosuđa nastavak je uspješne suradnje Ureda za zakonodavstvo i ovoga ministarstva od 2011. godine, kada su estonski državni službenici sudjelovali u provedbi twinning projekta IPA 2007 Razvoj sustava procjene učinaka propisa.

Estonska delegacija je u sklopu studijskog putovanja imala priliku razgledati zgradu Hrvatskoga sabora i zgradu Vlade Republike Hrvatske.Pisane vijesti