Predstavnici Ureda na sastanku Mreže za Bolje propise

Slika /slike/180511 BRN Bec group photo.jpg

Sastanak je održan 19. i 20. travnja 2018. godine u Beču, Republika Austrija.

Tema ovoga sastanka bila je metodologija procjene učinaka propisa, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje problema. Tijekom sastanka prezentirane su različite prakse zemalja vezano za načine pristupanju problema prije same odluke o izmjeni propisa.

Prezentacije iskustava na temu sastanka sastavni je dio ove platforme stručnjaka u državnoj upravi koji su uključeni u rad na agendi Europske komisije „Better Regulation Agenda“ (Agenda za Bolje propise). Platformu čine predstavnici svih članica Europske unije i zemalja Europskog gospodarskog prostora, a glavna svrha je širiti dobru praksu primjene alata koji se koriste u primjeni „Agende za Bolje propise“.
 
 
U uvodnom dijelu, predstavljena je nova praksa utvrđivanja problema na temelju cjelovitog pogleda na postupke ostvarivanja pojedinih prava utemeljenih u propisima (tzv. life event approach). Prema life event approach pristupu, primjerice, ostvarivanje prava na rodiljnu naknadu po rođenju djeteta, sagledano je s aspekta postupka podnošenja zahtjeva za ovu naknadu sve do uplate naknade na korisnički račun. U Republici Austriji, ovaj postupak potpuno je digitaliziran i automatiziran, a postupak predaje zahtjeva ostvaren je već u bolnici, samom činjenicom upisa djeteta u digitalizirane baze podataka, dok sustav automatizmom provodi postupak ostvarenje prava na rodiljnu naknadu.
 
U drugom dijelu sastanka prezentirane su prakse Europske komisije vezano za utvrđivanje problema prilikom pokretanja novih inicijativa Europske komisije, dok je zadnja praksa OECD-a fokusirana na problematiku praćenja provedbe i evaluacije, jer se na temelju evaluacije, može zaključiti o potrebi donošenja novih mjera. Na ovaj način spaja se ex-ante pristup novim inicijativama (zakonodavne i nenormativne mjere) i ex-post pristup  primjene postojećih mjera (vrednovanje zakonodavnih i nenormativnih mjera u primjeni) procjene učinaka propisa. Republika Austrija prikazala je svoj pristup utvrđivanju problema, ne samo kroz life event approach, već i kroz kontinuirani dijalog javnog i privatnog sektora te civilnog sektora o primjeni zakonodavnih mjera i posljedica primjene važećeg zakonodavstva. Na temelju povratne informacije o primjeni zakonodavstva, ministarstva procjenjuju potrebu za izmjenom odnosno donošenjem novih mjera (zakonodavnih i nenormativnih mjera).
 
 
U okviru primjene propisa iz područja procjene učinaka propisa, stručni sastanak doprinio je sagledavanju aktualne dobre prakse utvrđivanja problema, kao i važnosti primjene ex-post pristupa procjene učinaka propisa. Praksa zemalja članica ove platforme ukazuje na sve veću važnost praćenju provedbe i vrednovanju primjene zakona kroz primjenu ex-post procjene učinaka propisa.
 

Pisane vijesti