Smjernice za provedbu procjene učinaka propisa

Danom stupanja na snagu Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23, dalje u tekstu: Zakon) prestao je važiti Zakon o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17.). Od 1. siječnja 2024. godine, Smjernice za provedbu procjene učinaka propisa primjenjuju se samo za postupke procjene učinaka propisa koji su započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.