Djelokrug

Detaljan djelokrug Ureda određen je Uredbom o Uredu za zakonodavstvo ("Narodne novine", broj 17/12) na temelju koje Ured:
 
 • daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;
 • daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
 • sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike;
 • priprema i izrađuje prijedloge zakona, odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
 • obavlja odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta;
 • daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
 • pruža, po potrebi, stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
 • sudjeluje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada;
 • sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade;
 • priprema objavu i daje na objavu zakone i druge propise u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka;
 • razmatra pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
 • izrađuje i predlaže Vladi na usvajanje Nomotehničke smjernice kao podlogu za izradu pravnih propisa
 • sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrta odgovora resornog tijela državne uprave;
 • koordinira izradu i prati provedbu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
 • koordinira propisani sustav procjene učinaka propisa i izvršava poslove koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
 • sudjeluje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
 • sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
 • uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
 • priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
 • sudjeluje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

Člankom 20. Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17) određena je nadležnost Ureda u odnosu na procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj:
 
 • koordinacija provedbe Prethodne procjene i procjene učinaka propisa, 
 • izradu Plana zakonodavnih aktivnosti,
 • izradu Strategije procjene učinaka propisa i Akcijskog plana procjene učinaka propisa,
 • izradu uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa,
 • obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa.