Djelokrug

Detaljan djelokrug Ureda određen je Uredbom o Uredu za zakonodavstvo ("Narodne novine", broj 63/19) na temelju koje Ured:
 
 • daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije
 • daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i hrvatskim pravnim sustavom
 • sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, uvažavajući pri tome temeljna načela i  metodološko-nomotehnička pravila za izradu propisa i drugih akata  
 • priprema i izrađuje prijedloge zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade
 • sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske
 • priprema i predlaže donošenje zakona o procjeni učinaka propisa te drugih propisa i akata procjene učinaka propisa
 • koordinira sustav procjene učinaka propisa sa središnjim tijelima državne uprave
 • nadzire provedbu Zakona o procjeni učinaka propisa
 • daje stručna mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa i obavlja poslove analize obrazaca prethodne procjene, iskaza o procjeni učinaka propisa i naknadne procjene učinaka propisa; 
 • koordinira izradu i izrađuje Plan zakonodavnih aktivnosti, nadzire i prati provedbu Plana zakonodavnih aktivnosti te o tome redovito izvještava Vladu
 • izrađuje i upućuje Vladi na usvajanje Izvješće o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti, jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu
 • koordinira, kontrolira i nadzire rad središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
 • razvija i unaprjeđuje sadržaj središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva
 • koordinira izradu i izrađuje Godišnje izvješće o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
 • priprema objavu i brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« - službenom listu Republike Hrvatske, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka
 • obavlja odgovarajuće metodološko-pravne i sadržajne preinake i korekcije u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade te u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta
 • daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela
 • pruža, po potrebi, stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske u pitanjima iz njegovog djelokruga
 • sudjeluje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Republike Hrvatske, u pripremi akata koje donosi Vlada
 • razmatra pravna i druga stručna pitanja od značaja za razvoj hrvatskog pravnog sustava u suradnji sa znanstvenim, stručnim i drugim relevantnim institucijama u Republici Hrvatskoj i u državama članicama Europske unije te sa drugim srodnim međunarodnim tijelima i institucijama
 • sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrta odgovora resornog tijela državne uprave
 • priprema i predlaže akte strateškog planiranja iz djelokruga Ureda
 • sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, sukladno djelokrugu Ureda
 • uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama i sudjeluje u njihovom radu, sukladno djelokrugu Ureda
 • sudjeluje u međunarodnoj pomoći Europske unije i mehanizmima pomoći trećim zemljama sukladno djelokrugu Ureda
 • priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području izrade propisa, području procjene učinaka propisa i u području savjetovanja s javnošću
 • poslovi pripreme, izrade, praćenja provedbe i izvješćivanja o provedbi Strateškog plana Vlade u dijelu koji se odnosi na poboljšanje kvalitete propisa i procesa donošenja akata Vlade
 • poslovi izrade internih akata u području unutarnjih kontrola radi unaprjeđenja poslovnih ciljeva Ureda te praćenja, analiziranja i izvješćivanja o rizicima
 • poslovi pripreme, planiranja i izrade akata vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnom tijelu za pripremu izvješća i izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske
 • poslovi uređivanja sadržaja mrežne stranice Ureda i mrežne stranice e-Savjetovanja
 • administrativni poslovi za potrebe rada Ureda i pravodobne objave zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" - službenom listu Republike Hrvatske. 

Člancima 7., 34 i 35. Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine" broj 155/24) određena je nadležnost Ureda u odnosu na instrumente politike boljih propisa:
 
 • koordinacija i osiguravanje primjene instrumenata politike boljih propisa, 
 • koordinacija postupka izrade i izrada plana zakonodavnih aktivnosti Vlade RH te praćenje njegove provedbe, kao i redovito izvještavanje Vlade RH,
 • koordinacija provedbe postupaka procjene učinaka i vrednovanja propisa te osiguravanje ujednačene kvalitete akata tijela državne uprave,
 • koordinacija postupka objave akata radi savjetovanja s javnošću,
 • u postupku izrade nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Vlade RH, razmatranje ustavopravne utemeljenosti i usklađenosti s pravnim poretkom Republike Hrvatske, 
 • pravilna primjena metodoloških načela i standarda tehnike izrade propisa,
 • priprema objave i briga o pravodobnoj objavi zakona, drugih propisa i akata dostavljenih radi objave u "Narodnim novinama" - službenom listu Republike Hrvatske,
 • provedba stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području primjene instrumenata politike boljih propisa,
 • provedba stručnog nadzora savjetovanja s javnošu u postupku pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa do njihova usvajanja odnosno donošenja u skladu s Poslovnikom Vlade RH,
 • provedba stručnog nadora savjetovanja s javnošću za podzakonske propisa čelnika tijela državne uprave prije njihove objave u "Narodnim novinama".