Ustrojstvo
Uredbom o Uredu za zakonodavstvo ("Narodne novine", broj 17/12) ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
 
  • Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva;
  • Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava;
  • Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije;
  • Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske.
  

Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva

Obavljaju se stručno-analitički, instruktivni, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda iz područja: industrije, energetike, brodogradnje, rudarstva, obrtništva, zadrugarstva, pomorstva, prometa i veza, infrastrukture, prostornog uređenja i graditeljstva, zaštite okoliša i prirode, ugostiteljstva, trgovine, monetarnog sustava, poreznog sustava i porezne politike, carinskog sustava i carinske politike, zapošljavanja, tržišta rada, financiranja javnih potreba, državnog proračuna i izvanproračunskih fondova, te druga pitanja iz područja financija i gospodarstva, vlasničkih i drugih stvarnih prava, zaštite imovine Republike Hrvatske, imovinskopravnih poslova, sudjelovanja Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama, te sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja i drugih područja, koji su Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada Koordinacije za gospodarstvo kao stalnog radnog tijela Vlade.
 

Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava

Obavljaju se stručno-analitički, instruktivni, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda iz područja: političkog i izbornog sustava, unutarnjih poslova, pravosuđa, uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrane, hrvatskih branitelja, sustava državnih službenika i namještenika, angažmana Republike Hrvatske u mirovnim misijama, kulture, odgoja i obrazovanja, znanosti, informiranja, sporta, tehničke kulture, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja, radnih odnosa, javnih službi, socijalne skrbi i ostalih područja iz društvenih djelatnosti, zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, te sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja i drugih područja, koji su Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku i Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava kao stalnih radnih tijela Vlade.


Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije

Obavljaju se stručno-analitički, instruktivni, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda iz područja: regionalnoga razvoja, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, turizma, skrbi o stvaranju uvjeta za obnovu i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnove obiteljskih kuća i stambenog zbrinjavanja vezano za povratak izbjeglica, i drugih područja koji su Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada Koordinacije za regionalni razvoj i fondove Europske unije kao stalnog radnog tijela Vlade.

Obavljaju se poslovi izrade i koordinacije Strategije procjene učinaka propisa i Akcijskog plana procjene učinaka propisa, te izrade Izvješća o provedbi procjene učinaka propisa koje donosi, odnosno prihvaća Vlada; poslovi koordinacije i izrade Godišnjeg plana normativnih aktivnosti kojeg donosi Vlada, te davanje mišljenja na Prijedlog plana propisa stručnim nositeljima izrade propisa; analitički i drugi poslovi vezani za koordinaciju procjene učinaka propisa u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa i ministarstvima nadležnim za: gospodarstvo, za rad i za poduzetništvo – u području gospodarskih učinaka propisa; nadležnim za financije – u području financijskih učinaka propisa koji se prikazuju u Iskazu o procjeni učinaka propisa; nadležnim za zdravlje i za socijalnu politiku – u području učinaka propisa na zdravlje, na socijalnu politiku i socijalni status; nadležnim za zaštitu okoliša – u području učinaka propisa na zaštitu okoliša; analitički i drugi poslovi, te davanje suglasnosti vezano za Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa; poslovi praćenja provedbe propisa iz područja procjene učinaka propisa; poslovi predlaganja mjera, dokumenata, propisa i smjernica, te njihova izrada, davanje mišljenja za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava procjene učinaka propisa; poslovi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa; poslovi pripreme i provedbe programa i projekata iz područja procjene učinaka propisa i područja izrade propisa i smjernica; poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa; te poslovi održavanja internet stranice Ureda, u odnosu na procjenu učinaka propisa.

Obavljaju se i drugi stručno-analitički poslovi iz područja djelokruga rada Odbora za poslove Europske unije koji su mu Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske stavljeni u djelokrug rada.
 

Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske

U skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, obavljaju se poslovi pripreme za pravodobnu objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, poslovi komunikacije s ovlaštenim donositeljima zakona i drugih propisa, Uredom predsjednika Republike Hrvatske u vezi s pitanjima objave akata iz nadležnosti predsjednika Republike, te s izvršnim urednikom "Narodnih novina" d.d., poslovi pripreme i izrade ispravaka tiskarskih pogrešaka, te objave ispravaka zakona i drugih propisa, poslovi uspostave, održavanja i razvoja pravnog internetskog portala "e-propisi", te poslovi održavanja internet stranice Ureda.