Ustrojstvo


Uredbom o Uredu za zakonodavstvo ("Narodne novine", broj 63/19) ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
 
  • Jedinica za zakonodavne poslove za ekonomiju i financije
  • Jedinica za zakonodavne poslove za sektorske politike
  • Jedinica za zakonodavne poslove za unutarnju i vanjsku politiku
  • Jedinica za zakonodavne poslove za društvene djelatnosti
  • Jedinica za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa
  • Jedinica za koordinaciju sustava savjetovanja s javnošću i objavu propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske.
  

Jedinica za zakonodavne poslove za ekonomiju i financije

Obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: razvoja i unapređenja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, poticanja investicija, instrumenata i mjera gospodarske politike, industrijske politike, politike inovacija i novih tehnologija, upravljanja jamstvenim fondom, poticanja stvaralaštva u industriji i trgovini; djelatnosti trgovine i usluga uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, politike normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i tržišnog natjecanja; malog i srednjeg poduzetništva, obrtništva, zadrugarstva, poticanja ulaganja, zaštite potrošača, inspekcijskog nadzora u navedenim područjima, strateških robnih zaliha, sustava  javne nabave, javno-privatnog partnerstva, brodogradnje, rudarstva, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, turizma i sustava turističkih zajednica, ugostiteljstva, prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, geodetskih i katastarskih poslova, stvaranje uvjeta za obnovu i održivi razvoj te stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima Republike Hrvatske; razvoja sustava službene statistike Republike Hrvatske, monetarnog sustava, sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnog sustava i sustava nadzora financijskih institucija, poreznog sustava i porezne politike, carinskog sustava i carinske politike, državnih potpora, sustava koncesija, financiranja javnih potreba, državnog proračuna i izvanproračunskih fondova te druga pitanja u području ekonomije i financija; sudjelovanja Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja  za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

 

Jedinica za zakonodavne poslove za sektorske politike

Obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: unutarnjeg i međunarodnog pomorskog, nautičkog, cestovnog, željezničkog, kombiniranog i zračnog prometa, žičara te prometa na unutarnjim vodama, morskih luka, pomorskog dobra i utvrđivanja granica pomorskog dobra, koncesija na pomorskom dobru te  zaštite mora od onečišćenja s brodova, elektroničkih komunikacija (telekomunikacija i radijske komunikacije) i poštanskih usluga, infrastrukture u navedenim područjima; zaštite okoliša i prirode, ostvarivanja uvjeta za održivi razvitak, gospodarenja otpadom, zaštite zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta, energetike, vodnog gospodarstva, pružanja vodnih usluga i financiranja vodnoga gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva; planiranja i provođenja regionalne razvojne politike, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja, održivog razvoja Jadranskog mora, otoka i priobalja, pripreme prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije te u drugim područjima sektorskih politika; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.


Jedinica za zakonodavne poslove za unutarnju i vanjsku politiku

Obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: sustava i ustrojstva državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave, političkog sustava, sustava državnih službenika i namještenika, upravnog postupanja i osobnih stanja građana, ustanova, zaklada i drugih evidencija; državne informacijske infrastrukture i razvoja digitalnog društva, građanskoga, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja;  pomilovanja, međunarodne pravne pomoći, prava vlasništva, izvlaštenja, sukcesije; policijskih poslova, kretanja i boravka stranaca, državljanstva; privatne zaštite, sustava domovinske sigurnosti, civilne zaštite, zaštite od požara, protuminskog djelovanja, eksplozivnih tvari; obrambenog sustava Republike Hrvatske, međunarodne vojne suradnje i suradnje s međunarodnim obrambenim organizacijama, sigurnosno-obavještajnog sustava; pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,  zaštite civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštite sudionika Drugog svjetskog rata; upravljanja, raspolaganja, stjecanja i prodaje državne imovine, upravljanja i raspolaganja udjelima i dionicama te osnivačkim pravima u trgovačkim društvima i pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, vršenja vlasničkih ovlasti u ime Republike Hrvatske te drugih imovinskopravnih poslova; odnosa Republike Hrvatske s drugim državama i subjektima međunarodnog prava, pripreme i izvršavanja preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

 

Jedinica za zakonodavne poslove za društvene djelatnosti

Obavljaju se pravno-instruktivni, analitički, savjetodavni i drugi pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda u području: politike zapošljavanja, uređivanja radnih odnosa, tržišta rada, radnopravnog statusa hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i  radnopravnog statusa stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; socijalnog partnerstva i odnosa sa sindikatima i udrugama poslodavaca, kolektivnog pregovaranja i javnih službi; sustava zaštite na radu; sustava i politike mirovinskoga osiguranja;  sustava predškolskoga odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja; razvitka školstva; učeničkog standarda, nacionalnog kurikuluma i udžbenika; sustava visokog obrazovanja, znanstvene i tehnologijske djelatnosti, studentskog standarda; provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, poticanja cjeloživotnoga učenja i visokoga obrazovanja odraslih; športa; industrijskog i intelektualnog vlasništva; kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, javnog informiranja; sustava zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; neionizirajućih zračenja, zaštite od buke, zdravstvene ispravnosti, kakvoće i higijene hrane, vode za ljudsku potrošnju, genetski modificiranih organizama, lijekova i medicinskih proizvoda, proizvodnje,  prometa i potrošnje droga, psihotropnih tvari i prekursora; sustava socijalne skrbi, demografskog razvitka i populacijske politike, obiteljskih odnosa, unapređenja kvalitete života mladih i djece, osoba s invaliditetom i starijih osoba te drugih socijalno osjetljivih skupina stanovništva; sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora iz navedenih područja kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja  za izradu propisa u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.

 

Jedinica za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa


Obavljaju se poslovi pripreme i predlaganja donošenja zakona o procjeni učinaka propisa te podzakonskih propisa i akata iz područja procjene učinaka propisa; poslovi koordinacije sustava procjene učinaka propisa sa središnjim tijelima državne uprave, nadzor provedbe Zakona o procjeni učinaka propisa; poslovi pripreme i predlaganja akata strateškog planiranja iz djelokruga Ureda; poslovi analize obrazaca prethodne procjene u pripremi Plana zakonodavnih aktivnosti, poslovi analize iskaza o procjeni učinaka propisa i naknadne procjene učinaka propisa; davanja stručnih mišljenja o primjeni propisa iz područja procjene učinaka propisa, poslovi pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija vezano uz djelokrug Ureda; izrada Godišnjeg plana rada Ureda te Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana rada Ureda; poslovi pripreme, izrade, praćenja provedbe i izvješćivanja u dijelu strateškog plana Vlade koji se odnosi na poboljšanje kvalitete i procesa donošenja akata Vlade; poslovi izrade internih akata u području unutarnjih kontrola radi unaprjeđenja poslovnih ciljeva Ureda te praćenje, analiziranje i izvješćivanje o rizicima; poslovi pripreme analitičkih podloga vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna Republike Hrvatske kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.
 

Jedinica za koordinaciju sustava savjetovanja s javnošću i objavu propisa u "Narodnim novinama" - službenom listu Republike Hrvatske

Obavljaju se poslovi koordinacije, kontrole i nadzora rada središnjih tijela državne uprave u području savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva; poslovi razvoja i unaprjeđenja sadržaja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću (e-Savjetovanja) u suradnji s tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva, poslovi koordinacije izrade i  izrada Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata; poslovi koordinacije izrade i izrada Plana zakonodavnih aktivnosti nakon provedene analize obrazaca prethodne procjene, poslovi nadzora i praćenja provedbe Plana zakonodavnih aktivnosti te redovitog izvješćivanja Vlade o tome; poslovi izrade i upućivanja Vladi na usvajanje Izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu; poslovi pripreme za pravodobnu objavu zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske, poslovi komunikacije s ovlaštenim donositeljima zakona i drugih propisa, Uredom Predsjednika Republike Hrvatske u vezi s pitanjima objave akata iz nadležnosti Predsjednika Republike Hrvatske te s izvršnim urednikom »Narodnih novina« d.d., poslovi pripreme i izrade ispravaka tiskarskih pogrešaka te objave ispravaka zakona i drugih propisa; uređivanje mrežne stranice Ureda i mrežne stranice e-Savjetovanja; poslovi uspostave, provedbe i razvoja međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama te sudjelovanja u njihovom radu, sukladno djelokrugu Ureda, kao i poslovi izrade i provedbe programa stručnog usavršavanja u područjima iz nadležnosti ove Jedinice.