Pravila objave propisa i drugih akata u "Narodnim novinama", Službenom listu RH

Slika /slike/cekic3.jpg

Pravila o procesu rada na poslovima obajve propisa i drugih akata u "Narodnim novinama", Službenom listu Republike Hrvatske

I. OPĆA PRAVILA
 
(1) Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Ured), sukladno Godišnjem planu rada Ureda, radi osiguranja pravodobne objave propisa i drugih akata u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: "Narodne novine") utvrđuje raspored zaduženja službenika u Uredu za poslove objave.
 
(2) Temeljem članka 90. stavaka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske u "Narodnim novinama" obvezno se objavljuju:
 
     -     zakoni
     -     uredbe Vlade, odluke, rješenja i zaključci,  sukladno  Zakonu o Vladi Republike
           Hrvatske
     -     pravilnici, naredbe i naputci središnjih tijela državne uprave i drugi akti (programi i sl.)
           ako  je to propisano
     -    opći akti pravnih osoba s javnim ovlastima (Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.)
     -     svi akti drugih tijela ako je to propisano zakonom, uredbom Vlade, drugim aktom
           Vlade ili  podzakonskim propisima središnjih tijela državne uprave
     -     akti drugih tijela ako je to propisano  tim aktima
     -     kolektivni ugovori evidentirani u ministarstvu nadležnom za rad, ako je kao područje
           primjene navedeno područje Republike Hrvatske ili područje dviju ili više županija

        - odluke općina i gradova o prirezu na dohodak.
 
 
II.PRAVILA O DINAMICI I REDU PRVENSTVA OBJAVA
 
(1)Brojevi "Narodnih novina" tiskaju se tijekom godine, u pravilu, srijedom i petkom, ukoliko ima dovoljno materijala. 
 
(2)Iz opravdanih razloga, temeljem prethodne najave i uz suglasnost ravnateljice Ureda, broj može biti tiskan i na određeni dan (osim nedjeljom), neovisno o količini materijala koja je potrebna za objavu redovitog broja.
 
(3)Akti se objavljuju prema redoslijedu zaprimanja, ako tehničke karakteristike akta  ne zahtijevaju duže vremensko razdoblje za pripremu tiska.
 
(4)Dostavljeni propisi se objavljuju na način da se prioritetno objavljuju akti Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te akti koji se dostavljaju na žurnu objavu. O razlozima žurnosti objave mora biti upoznata ravnateljica Ureda. Uz primjerke akta za objavu, potrebno dostaviti i zahtjev za žurnu objavu sa naznakom potrebnog dana objave.
 
(5)Materijal za objavu u „Narodnim novinama“- Međunarodni ugovori prikuplja se i objavljuje u dogovoru s izvršnim urednikom "Narodnih novina" i to, u pravilu, kada se prikupi dovoljno materijala za tiskanje broja. U slučaju žurnosti, temeljem prethodne najave i uz suglasnost ravnateljice Ureda, broj se može tiskati i na određeni dan (osim nedjelje).
 
 
III. DOSTAVA PROPISA I DRUGIH AKATA RADI OBJAVE
 
 
(1)Uredu se, putem pošte ili dostavom, šalju ovjereni i potpisani akti u dva primjerka na adresu: Ured za zakonodavstvo Vlade RH, Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb, te e-poštom na adresu oglasi@nn.hr u Wordu, a tablični prikazi u Excelu. 
 
(2)Akti za objavu dostavljaju se potpisani od strane čelnika tijela, uz popratni dopis  u kojem je potrebno naznačiti ime i broj telefona osobe za kontakt.
 
 
IV. POSTUPANJE SLUŽBENIKA UREDA U VEZI S PROPISIMA I DRUGIM AKTIMA DOSTAVLJENIM RADI OBJAVE
 
 
(1) Svaki akt dostavljen za objavu u „Narodnim novinama“ obvezno se upisuje u urudžbeni zapisnik koji se posebno vodi radi točnog evidentiranja akata koji su zaprimljeni u Uredu sa naznakom "Za objavu u „Narodnim novinama“.
 
(2) Na svaki akt dostavljen za objavu u „Narodnim novinama“ obvezno se otiskuje datum njegova zaprimanja te se isti dan prosljeđuje službeniku zaduženom za pravodobnu objavu.
 
(3) Službenik zadužen za pravodobnu objavu, prije objave dostavljenog akta,provjerava:
 
-radi li se o propisu ili drugom aktu koji se objavljuje u „Narodnim novinama“
-je li dostavljeni propis odnosno akt potpisan od ovlaštene osobe i je li na njemu otisnut pečat
-je li  propis odnosno akt za objavu dostavljen u dovoljnom broju primjeraka uz popratni dopis
-datum donošenja akta od strane ovlaštene osobe i
-kako glasi odredba o stupanju na snagu propisa.
 
(4) U slučaju kada službenik zadužen za pravodobnu objavu u aktu dostavljenom za objavu utvrdi nepravilnost tehničke naravi (primjerice, akt nije potpisan, nema pečata ili nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka), o toj  nepravilnosti izravno obavještava ovlaštenog službenika u nadležnom tijelu.
 
(5) U svim drugim slučajevima, o utvrđenoj nepravilnosti, službenik zadužen za pravodobnu objavu obavještava ravnateljicu Ureda i postupa prema danoj uputi.
 
(6) Prema uputi ravnateljice Ureda, službenik zadužen za pravodobnu objavu priprema dopis nadležnom tijelu o utvrđenim nepravilnostima i/ili službenu bilješku o uočenim nepravilnostima.
 
(7) Jedan primjerak akta zaprimljenog za objavu (i zapis na magnetnom mediju CD-u, ukoliko je isti priložen) odvaja se u kuvertu pripremljenu za dostavu u Narodne novine, a drugi primjerak u mapu „Za objavu u "Narodnim novinama“.
 
 
V.DOSTAVA PROPISA I DRUGIH AKATA "NARODNIM NOVINAMA"
RADI OBJAVE
 
 
(1)Dostava u "Narodne novine" obavlja se svakodnevno, putem dostavljača koji iz "Narodnih novina" dolazi u vremenu od 11,00 – 12,00 sati ili prema dogovoru.
 
(2)Kada dostavljač obavlja dostavu tiskanog  broja u zgradu Vlade Republike Hrvatske, novi materijal za objavu ostavlja se na porti dan ranije, a dostavljač "Narodnih novina" ga preuzima tijekom prijepodneva,  prilikom dostave dan ranije tiskanog broja.
 
 
VI.PRIPREMA BROJA ZA TISKANJE
 
 
(1) Službenik zadužen za pravodobnu objavu propisa dogovara sa izvršnim direktorom „Narodnih novina“ pisani sadržaj svakog broja.
 
(2) Pisani sadržaj broja utvrđuje se na način da se propisi i akti razvrstaju prema donositelju sljedećim redoslijedom:
 
-akti Hrvatskoga sabora,
-akti Predsjednika Republike,
-akti Vlade Republike Hrvatske,
-akti ministarstava redoslijedom koji je utvrđen u Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih  središnjih tijela državne uprave,
-akti pravnih osoba s javnim ovlastima (rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Agencije za tržišno natjecanje i dr.)
-oduke Upravnog suda, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske,
-kolektivni ugovori
-ispravci zakona, uredbi, pravilnika i dr.
 
 
VII.  ISPRAVCI
 
(1) Ispravci se objavljuju nakon usporedbe materijala koji je odložen u arhivu  tiskanog broja, s time da je istodobno potrebno provjeriti ovlast za davanje ispravka.
 
(2) Ispravke zakona (uključivo i ispravke tiskarskih pogrešaka)  daje tajnik Hrvatskoga sabora sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora.
 
(3) Ispravke uredbi i drugih akata Vlade objavljenih u „Narodnim novinama“, ako se radi o pogrešci u objavljenom tekstu u odnosu na izvorni tekst daje glavni  tajnik Vlade, a ispravke tiskarskih pogrešaka daje glavni urednik „Narodnih novina“, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske.
 
(4) Glavni urednik „Narodnih novina“, također, daje ispravke tiskarskih pogrešaka u objavljenim aktima drugih tijela, a ispravke koje nisu tiskarske naravi daju  ovlašteni donosioci akata.
 
(5) Tekst ispravka tiskarskih pogrešaka u objavljenom aktu priprema službenik zadužen za pravodobnu objavu, u suradnji s izvršnim urednikom "Narodnih novina", a sve ostale ispravke koji nisu tiskarske naravi pripremaju, donose i dostavljaju na objavu ovlašteni donositelji akata.
 
 
VIII. ARHIVIRANJE
 
 
(1) Nakon tiskanja broja, vrši se kontrola sadržaja, te se formira  materijal za arhivu.
 
(2) Materijal se u arhivu odlaže u posebnoj kuverti sa naznakom broja i godine tiskanja, a u kuvertu se obvezno ulaže i pisani sadržaj broja koji je dogovoren sa izvršnim urednikom "Narodnih novina". Sadržaj kuverte mora odgovarati objavljenom sadržaju tog broja.
 
 
 
IX. PRESTANAK VAŽENJA
 
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o procesu rada na poslovima objave propisa i drugih akata u "Narodnim novinama" KLASA: 035-01/15-01/02, URBROJ: 50501-1-15-01, od 13. listopada 2015. godine.
 
X.STUPANJE NA SNAGU
 
 
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
KLASA: 035-01/15-01/02
URBROJ: 50501-1-15-02
 
 
                                                                                              RAVNATELJICA
                                                                                              Zdenka Pogarčić