Smjernice za provedbu instrumenata politike boljih propisa

Smjernice za provedbu instrumenata politike boljih propisa (dalje u tekstu: Smjernice) donose se sukladno članku 3. stavku 9. Uredbe za provedbu instrumenata politike boljih propisa  („Narodne novine“, broj 19/24, dalje u tekstu: Uredba) te sadrže upute za provedbu metodoloških koraka instrumenata politike boljih propisa.

Smjernice se donose u svrhu sveobuhvatnog pregleda postupanja u vezi s instrumentima politike boljih propisa s ciljem izrade kvalitetnih akata instrumenata politike boljih propisa i nacrta prijedloga zakona. Smjernice su namijenjene državnim službenicima koji obavljaju poslove provedbe instrumenata politike boljih propisa.

Za postupke procjene učinaka propisa započete do dana stupanja na snagu Zakona o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23), a koji će se dovršiti prema odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), primjenjuju se Smjernice za provedbu procjene učinaka propisa iz 2017. godine.