Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću je dvosmjerni proces u kojem stručni nositelji traže i primaju povratne informacije od građana odnosno javnosti u postupku izrade zakona i drugih propisa.
 
U hrvatskom pravnom sustavu, članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) obvezuje tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima na provedbu savjetovanja s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Nadalje, odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama opisuju provedbu savjetovanja na sljedeći način: "Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja."
 
Novi zakonodavni okvir o instrumentima politike boljih propisa koji je uspostavljen Zakonom o instrumentima politike boljih propisa („Narodne novine“, broj 155/23) propisuje savjetovanje s javnošću kao instrument politike boljih propisa te unaprjeđuje postupak savjetovanja s javnošću. Pobliže je razrađen postupak savjetovanja s javnošću koji provode tijela državne uprave i drugi obveznici za provedbu savjetovanja s javnošću pri izradi zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti.
 
Uredbom se pobliže uređuje metodološka provedba savjetovanja s javnošću, izrada izvješća o provedenom savjetovanju u kojem stručni nositelj analizira svaki zaprimljeni prijedlog i mišljenje u postupku savjetovanja te daje odgovore uz odgovarajuća obrazloženja. Propisuje se izrada i sadržaj Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću.