Procjena učinaka propisa

Procjena učinaka propisa je metoda kojom se, u postupku izrade propisa, razmatra utvrđeni problem i posebni cilj propisa uz analizu učinaka tog propisa u području gospodarstva, održivog razvoja, socijalne skrbi i zaštite ljudskih prava u odnosu na adresate propisa radi odabira odgovarajućeg rješenja kojim se ostvaruje svrha tog propisa.

Procjena učinaka propisa provodi se za nacrt prijedloga zakona.

Procjena učinaka propisa ne provodi se kada se predlaže donošenje zakona radi:
 • potvrđivanja međunarodnih ugovora
 • provedbi uredbi i drugih obvezujućih pravnih akata Europske unije koji se izravno primjenjuju na području Republike Hrvatske
 • davanja ovlaštenja Vladi da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
 • planiranja, izrade, donošenja i izvršenja proračuna Republike Hrvatske
 • izvršenja državnog proračuna Republike Hrvatske za pojedinu godinu
 • osnivanja i ukidanja pravnih osoba s javnim ovlastima
 • uređenja ustrojstva i djelokruga tijela državne uprave
 • horizontalnog usklađivanja zakonodavstva
 • posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nacionalnu sigurnost, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Učinci propisa analiziraju se u područjima:
 • gospodarstva koje uključuje procjenu učinaka na makroekonomsko okruženje, konkurentnost gospodarstva, funkcioniranje tržišta i tržišno natjecanje, tržište rada i mirovinski sustav, istraživanje i razvoj te zaštitu potrošača
 • održivog razvoja koji uključuje procjenu učinaka na zaštitu klime, kvalitetu zraka, vode i tla, održivost prirodnih resursa, korištenje obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom te učinak na ciljeve održivog razvoja
 • socijalne skrbi koja uključuje procjenu učinaka na sustav socijalne skrbi, usluge socijalne skrbi, socijalnu uključenost i zaštitu skupina s posebnim interesima i potrebama te demografski razvitak
 • zaštite ljudskih prava koja uključuje procjenu učinaka na ljudska prava u cjelini, na jednaki tretman i prilike, standarde i prava na ravnotežu privatnog i poslovnog života, suzbijanje diskriminacije, povredu privatnosti, zaštitu osobnih podataka, pristup pravosuđu i drugim javnim uslugama, pravo na pristup informacijama i druga Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava i
 • drugim područjima utvrđenim od strane stručnog nositelja ili Ureda.
Učinci propisa analiziraju se prema sljedećim adresatima:
 • građanima
 • poslovnim subjektima
 • tijelima javne vlasti
 • drugim adresatima utvrđenim od strane stručnog nositelja ili Ureda.