Postupak procjene učinaka propisa

Zakonom o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23; dalje u tekstu: Zakon) u članku 18. propisan je postupak procjene učinaka propisa.

Stručni nositelj uz nacrt prijedloga zakona izrađuje Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa (u daljnjem tekstu: Obrazac iskaza).
Za izradu nacrta prijedloga zakona i Obrasca iskaza čelnik tijela stručnog nositelja može odlukom osnovati radnu skupinu, pri čemu je obvezan uzeti u obzir adresate i predmet uređenja nacrta prijedloga zakona te odluku objaviti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.
Za Obrazac iskaza i nacrt prijedloga zakona stručni nositelj istodobno provodi savjetovanje s javnošću.
Za vrijeme trajanja savjetovanja s javnošću stručni nositelj dostavlja Obrazac iskaza na mišljenje Uredu.
Ured za zakonodavstvo može, radi davanja mišljenja  provesti konzultacije sa stručnim nositeljem o sadržaju Obrasca iskaza te zatražiti očitovanje drugog nadležnog tijela u čiji djelokrug ulazi sadržaj Obrasca iskaza.
Nakon provedenog savjetovanja s javnošću stručni nositelj dorađuje Obrazac iskaza uz nacrt prijedloga zakona te dostavlja na mišljenje Uredu i drugim tijelima u skladu s Poslovnikom Vlade.

 
Postupci procjene učinaka propisa započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17.).