Metodologija procjene učinaka propisa

Uredbom o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 19/24; dalje u tekstu: Uredba) propisuje se metodologija procjene učinaka propisa člancima 7. do 16. Uredbe.


Metodologija procjene učinaka propisa

U postupku izrade nacrta prijedloga zakona, stručni nositelj provodi procjenu učinaka propisa navođenjem opisa problema i posebnog cilja nacrta prijedloga zakona u upravnom području. Za posebni cilj nacrta prijedloga zakona stručni nositelj utvrđuje učinke u područjima i adresatima nacrta prijedloga zakona u skladu s člankom 15. Zakona. Za utvrđene učinke i adresate nacrta prijedloga zakona, stručni nositelj provodi analizu, a o rezultatima analize stručni nositelj provodi savjetovanje s javnošću i konzultacije s nadležnim tijelima. Stručni nositelj donosi zaključak o posljedicama koje će proisteći provedbom zakona, na temelju provedenih aktivnosti iz ovoga članka.
 

Utvrđivanje problema u upravnom području i posebnog cilja nacrta prijedloga zakona

Stručni nositelj, na temelju redovitog praćenja upravnog područja utvrđuje problem u upravnom području i jedan ili više posebnih ciljeva nacrta prijedloga zakona. Problem se utvrđuje na temelju analize dostupnih podataka koja predstavlja postojeće stanje u upravnom području. Analiza dostupnih podataka uključuje razmatranje uzroka koji doprinose pojavi problema, razmjere problema i njegovih posljedica na područja učinaka i  adresate iz članka 15. Zakona. Posebni cilj predstavlja očekivano stanje u upravnom području nacrta prijedloga zakona koje se želi postići ostvarenjem rezultata provedbe nacrta prijedloga zakona. Posebni cilj je jasno definiran, mjerljiv i izvediv u vremenski određenom razdoblju i može doprinositi ostvarenju ciljeva definiranih u programu Vlade Republike Hrvatske ili u srednjoročnim aktima strateškog planiranja. Stručni nositelj, radi ostvarivanja posebnog cilja nacrta prijedloga zakona, utvrđuje svrhu propisa kao opis odgovarajućeg rješenja za utvrđeni problem pri čemu razmatra druga moguća normativna i nenormativna rješenja. Nenormativna rješenjapredstavljaju rješenja koja ne zahtijevaju izradu propisa, a kojima se može ostvariti posebni cilj.


Utvrđivanje učinaka i adresata za posebni cilj nacrta prijedloga zakona

Za svaki posebni cilj nacrta prijedloga zakona stručni nositelj utvrđuje učinke koje će nacrt prijedloga zakona imati na područja gospodarstva, održivog razvoja, socijalne skrbi i zaštite ljudskih prava na temelju kriterija i na adresate nacrta prijedloga zakona te za njih provodi analizu. Stručni nositelj ili Ured za zakonodavstvo za svaki posebni cilj nacrta prijedloga zakona može utvrditi učinke koje će nacrt prijedloga zakona imati na druga područja i adresate nacrta prijedloga zakona te se za njih provodi analiza.


Kriteriji za procjenu učinaka nacrta prijedloga zakona u području gospodarstva

Stručni nositelj utvrđuje učinke nacrta prijedloga zakona u području gospodarstva koje uključuje makroekonomsko okruženje, konkurentnost gospodarstva, funkcioniranje tržišta i tržišno natjecanje, tržište rada i mirovinski sustav, istraživanje i razvoj, zaštitu potrošača te druga uža područja koja je utvrdio stručni nositelj ili Ured za zakonodavstvo.

Stručni nositelj utvrđuje učinke prema kriterijima:
 
 • makroekonomskog okruženja koji uključuje potrošnju kućanstava, kapitalne investicije, državnu potrošnju i neto izvoz
 • konkurentnosti gospodarstva koje uključuje poslovno okruženje za razvijanje novih proizvoda, usluga i  naprednih tehnologija, razvoj infrastrukture za gospodarske aktivnosti, uklanjanje prepreka za razmjenu roba, usluga, rada i kapitala, kretanje cijena roba, usluga, rada i kapitala
 • funkcioniranja tržišta i tržišnog natjecanja koje uključuje dostupnost kapitala i financijskih instrumenata za adresate na tržištu, djelovanje na imovinska prava adresata, djelovanje na regulirane djelatnosti, strukturalne, financijske, tehničke ili druge prepreke u pojedinom gospodarskom sektoru, odnosno gospodarstvu u cjelini, pozicija državnih tijela koja pružaju javne usluge uz istovremeno obavljanje gospodarske aktivnosti na tržištu, postojanje diskriminirajućeg uvjeta, osobito posebnog isključivog prava, uživanje povoljnijeg izvora financiranja ili pristup privilegiranim podacima među gospodarskim subjektima
 • tržišta rada i mirovinskoga sustava koje uključuje djelovanje na ponudu rada i zapošljavanje, otvaranje odnosno gubitak radnih mjesta, kretanje minimalne plaće i najniže mirovine, fleksibilnost uvjeta rada i mjesta rada, status prava iz kolektivnog ugovora i prava kolektivnog pregovaranja, financijska održivost mirovinskoga sustava, ostvarivanja prava na mirovinu
 • istraživanja i razvoja koje uključuje osiguranje odgovarajućeg dinamičnog pravnog okvira za znanstveno i tehnološko istraživanje, osiguranje javnih i privatnih sredstava za podršku istraživanju i razvoju u pojedinom gospodarskom sektoru, poticanje suradnje znanstvene zajednice i poduzetnika, zaštita intelektualnog vlasništva, osiguranje etičkih standarda istraživanja i razvoja na korist čovječanstva
 • zaštite potrošača koje uključuje zaštitu ekonomskih interesa potrošača, zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu, pravnu zaštitu potrošača, informiranje i izobrazbu potrošača, udruživanje potrošača radi zaštite interesa, predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavanju pitanja od njihova interesa.


Kriteriji za procjenu učinaka nacrta prijedloga zakona u području održivog razvoja

Stručni nositelj utvrđuje učinke nacrta prijedloga zakona u području održivog razvoja koji uključuje procjenu učinaka na zaštitu klime, kvalitetu zraka, vode i tla, održivost prirodnih resursa, korištenje obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom te učinak na ciljeve održivog razvoja te druga uža područja koja je utvrdio stručni nositelj ili Ured za zakonodavstvo.

Stručni nositelj utvrđuje učinke prema kriterijima:
 • zaštite klime koje uključuje smanjenje emisija stakleničkih plinova, djelovanje energetskog sektora na okoliš, poticanje energetske učinkovitosti u svim sektorima energije, održivu opskrbu energijom, informiranje i edukaciju o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena
 • kvalitete zraka, vode i tla koje uključuje smanjenje emisija zagađivanja iz industrijskih zona, pročišćavanje otpadnih voda, smanjenje erozije tla i prekomjerne upotrebe kemikalija
 • održivosti prirodnih resursa koje uključuje odgovorno dugoročno upravljanje vodama, tlom, šumama, smanjenje prekomjerne eksploatacije prirodnih resursa, očuvanje bioraznolikosti, zaštitu ekosustava šuma, voda, mora, praćenje kvalitete zraka, osiguranje i održivost pitke vode
 • korištenja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije koje uključuje osiguranje pristupa izvorima energije za osnovne potrebe, poticanje korištenja energije sunca, vjetra, vode, geotermalne energije i biomase, dugoročno učinkovito korištenje ugljikovodika i rudnih kapaciteta, subvencije i poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija
 • gospodarenja otpadom koje uključuje održivi sustav sakupljanja i razdvajanja otpada, poticanje prakse razdvajanja otpada na izvoru, razvijanje i provedbu sustava za recikliranje otpada i njegovu ponovnu uporabu, sigurno zbrinjavanje otpada koji se ne može reciklirati.

Kriteriji za procjenu učinaka nacrta prijedloga zakona u području socijalne skrbi

Stručni nositelj utvrđuje učinke nacrta prijedloga zakona u području socijalne skrbi koji uključuje procjenu učinaka na sustav socijalne skrbi, usluge socijalne skrbi, socijalnu uključenost i zaštitu skupina s posebnim interesima i potrebama, demografski razvitak te druga uža područja koja je utvrdio stručni nositelj ili Ured za zakonodavstvo.

Stručni nositelj utvrđuje učinke prema kriterijima:
 • sustava socijalne skrbi koja uključuje pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi, postupke za njihovo ostvarivanje
 • socijalne uključenosti koja uključuje smanjenje broja osoba koje su marginalizirani zbog društvenog statusa, pristup uslugama sustava socijalne skrbi i drugim sličnim uslugama, podršku za reintegraciju u društvo i stjecanje samostalnog života, promicanje integracije u društveni, ekonomski, kulturni i politički život
 • zaštite skupina s posebnim interesima i potrebama koja uključuje pružanje usluga socijalno osjetljivim skupinama, osiguranje individualnog pristupa kod osmišljavanja usluga, podrške i aktivnosti socijalno osjetljivim skupinama, dostupnost i prilagođenost obrazovnog sustava socijalno osjetljivim skupinama, pružanje usluga oblikovanih prema osobama s invaliditetom, prilagođenost javnih površina osobama s invaliditetom, osiguranje usluga osobama starije životne dobi
 • demografskog razvitka koji uključuje poticanje nataliteta putem financijskih poticaja, dinamičan i fleksibilan pristup roditeljima u organizaciji privatnog i poslovnog života, osiguranje podrške roditeljstvu putem dostupnosti usluga iz sustava ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, poticanje dostupnosti pristupačnog i samostalnog stambenog prostora za mlade obitelji.


Kriteriji za procjenu učinaka nacrta prijedloga zakona u području zaštite ljudskih prava

Stručni nositelj utvrđuje učinke nacrta prijedloga zakona u području zaštite ljudskih prava koje uključuje procjenu učinaka na ljudska prava u cjelini, na jednaki tretman i prilike, standarde i prava na ravnotežu privatnog i poslovnog života, suzbijanje diskriminacije, povredu privatnosti, zaštitu osobnih podataka, pristup pravosuđu i drugim javnim uslugama, pravo na pristup informacijama i druga Ustavom Republike Hrvatske zajamčena prava te druga uža područja koja je utvrdio stručni nositelj ili Ured za zakonodavstvo.

Stručni nositelj utvrđuje učinke prema kriterijima:
 • procjene učinaka na ljudska prava u cjelini s ciljem uočavanja povrede ljudskih prava koja može proisteći provedbom zakona
 • na jednak tretman i prilike koji uključuje jednakost svih pred zakonom, ravnopravnost spolova, ravnopravan pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi
 • standarda i prava na ravnotežu privatnog i poslovnog života koji uključuju poticanje prilagodbe mjesta rada, radnog vremena i uvjeta rada u odnosu na privatne i obiteljske obveze i interese pojedinca, poticanje prilagodbe radnog okoliša na dobrobit pojedinca, pravo na odmor i slobodno vrijeme radi očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja pojedinca
 • suzbijanja diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije
 • povrede privatnosti koja uključuje prikupljanje, dijeljenje i objavljivanje osobnih podataka pojedinca bez njegove dozvole
 • zaštite osobnih podataka koja uključuje prikupljanje osobnih podataka pojedinca bez njegovog znanja ili pristanka
 • pristupa pravosuđu i drugim javnim uslugama koji uključuje ostvarivanje pravne zaštite i pristup sudu i drugih javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima, ostvarivanje međunarodne zaštite i privremene zaštite
 • prava na pristup informacijama koje uključuje prava privatne i pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji
 • drugih Ustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava.

Adresati nacrta prijedloga zakona

Adresati nacrta prijedloga zakona koje stručni nositelj utvrđuje su građani, poslovni subjekti, tijela javne vlasti i drugi adresati utvrđeni od strane stručnog nositelja ili Ureda za zakonodavstvo.

Građani u smislu adresata nacrta prijedloga zakona su:
 • pojedinci, obitelji, kućanstva,
 • radnici, umirovljenici, hrvatski branitelji, manjine,
 • skupine s posebnim interesima i potrebama te drugi adresati utvrđeni od strane stručnog nositelja ili Ureda za zakonodastvo.

Poslovni subjekti u smislu adresata nacrta prijedloga zakona su:
 • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici,
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva te
 • drugi adresati utvrđeni od strane stručnog nositelja ili Ureda za zakonodavstvo.

Tijela javne vlasti u smislu adresata nacrta prijedloga zakona su:
 • tijela javne vlasti prema propisu koji uređuje pravo na pristup informacijama.

Analiza utvrđenih učinaka i adresata nacrta prijedloga zakona

U analizi utvrđenih učinaka i adresata, stručni nositelj iskazuje na koji način će se učinak nacrta prijedloga zakona odraziti na upravno područje i na adresate nacrta prijedloga zakona u odnosu na postojeće stanje u tom upravnom području. Stručni nositelj za svaki utvrđeni učinak daje pozitivnu odnosno negativnu ocjenu njegovog učinka, a za utvrđene adresate procjenu broja adresata, u odnosu na posebni cilj nacrta prijedloga zakona. Stručni nositelj popisuje izravne koristi i troškove za svaki utvrđeni učinak koji se iskazuju u brojčanom odnosno opisnom obliku. Na temelju koristi i troškova, stručni nositelj uspoređuje učinke utvrđene analizom iz ovoga članka u odnosu na postojeće stanje u tom upravnom području kako bi dobio ukupne pozitivne odnosno negativne učinke koji se očekuju provedbom zakona. Stručni nositelj provodi analizu utvrđenih učinaka i adresata koristeći dostupne podatke iz praćenja stanja u upravnom području, analitičke podloge i iskustva drugih država kao i druge dostupne podatke i analitičke alate koji mogu doprinijeti kvaliteti analize.

Zaključak o provedenoj analizi učinaka i adresata nacrta prijedloga zakona

Na temelju provedene analize učinaka i adresata , stručni nositelj izvodi zaključak o pretežito pozitivnim odnosno negativnim učincima koji se očekuju provedbom zakona. Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, konzultacija s nadležnim tijelima i mišljenja Ureda za zakonodastvo, čelnik stručnog nositelja donosi zaključak i ovjerava Obrazac iskaza.