O Uredu

Ured za zakonodavstvo stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Zakonom o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 150/11, 119/14, 93/16,118/18 i 80/22).

Istim Zakonom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.

Zakonom o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23) Ured je nadležan za:
  • koordinaciju i osiguravanje primjene instrumenata politike boljih propisa, 
  • koordinaciju postupka izrade i izrada plana zakonodavnih aktivnosti Vlade RH te praćenje njegove provedbe, kao i redovito izvještavanje Vlade RH,
  • koordinaciju provedbe postupaka procjene učinaka i vrednovanja propisa te osiguravanje ujednačene kvalitete akata tijela državne uprave,
  • koordinaciju postupka objave akata radi savjetovanja s javnošću,
  • u postupku izrade nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Vlade RH, razmatranje ustavopravne utemeljenosti i usklađenosti s pravnim poretkom Republike Hrvatske, 
  • pravilnu primjena metodoloških načela i standarda tehnike izrade propisa,
  • pripremu objave i brigu o pravodobnoj objavi zakona, drugih propisa i akata dostavljenih radi objave u "Narodnim novinama" - službenom listu Republike Hrvatske,
  • provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području primjene instrumenata politike boljih propisa,
  • provedbu stručnog nadzora savjetovanja s javnošu u postupku pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa do njihova usvajanja odnosno donošenja u skladu s Poslovnikom Vlade RH,
  • provedbu stručnog nadora savjetovanja s javnošću za podzakonske propisa čelnika tijela državne uprave prije njihove objave u "Narodnim novinama".


Vizija

Stručan, odgovoran ured Vlade Republike Hrvatske koji iskustvom i znanjem osigurava razvoj boljeg i kvalitetnijeg zakonodavstva tako da novo zakonodavstvo postiže zadane ciljeve uz niske troškove i bez nepotrebnih prepreka, a kako bi se ostvarili ciljevi Vlade Republike Hrvatske.
 

Misija

Osigurati usklađenost propisa i drugih akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravni sustav Europske unije, osigurati učinkovit i samostalan sustav procjene učinaka i vrednovanja propisa te osigurati učinkovit sustav savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u suradnji s Uredom predsjednika Vlade i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva.