Izrada Obrasca plana zakonodavnih aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske donosi PZA u kojem su sadržani svi nacrti prijedloga zakona koje se nastoje utvrditi tijekom razdoblja za koje se PZA donosi.
PZA sadrži:
 1. naziv stručnog nositelja,
 2. naziv nacrta prijedloga zakona,
 3. vrijeme upućivanja u proceduru Vlade Republike Hrvatske (I, II, III, IV tromjesečje).
PZA izrađuje se na Obrascu plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za --- godinu, sadržan u Prilogu 3. Uredbe.
 
Praktični koraci:
 1. Po zaprimanju Prijedloga PZA i svih obrazaca prethodne procjene u Uredu za zakonodavstvo, dodijelit će se u rad savjetnicima, prema internoj raspodjeli odgovornosti.
 
 1. Ured za zakonodavstvo postupit će sukladno članku 11. stavku 5. Zakona i razmotriti Prijedlog PZA i sve obrasce prethodne procjene te pristupiti izradi mišljenja na dostavljene akte. Istovremeno, Ured za zakonodavstvo postupka sukladno članku 11. stavku 6. Zakona i obvezno dostavlja obrasce prethodne procjene na mišljenje tijelu nadležnom za provođenje MSP testa odnosno za provedbu SCM metodologije, koje je dužno u roku od osam dana od zaprimanja dostaviti mišljenje Uredu za zakonodavstvo o potrebi provođenja ovih aktivnosti. Pri odlučivanju o obvezi provođenja MSP testa i provedbi SCM metodologije, isključivo je mjerodavno mišljenje tijela nadležnog za njihovo provođenje.
 
 1. Mišljenje Ureda za zakonodavstvo na dostavljene akte sadrži:
  1. dio koji se odnosi na postupovne radnje koje je stručni nositelj poduzeo u vezi s člankom 11. Zakona,
  2. dio koji se odnosi na izradu Prethodne procjene u vezi s člankom 12. Zakona.
 
 1. Ured za zakonodavstvo zatražit će mišljenjem, doradu Prijedloga PZA i obrazaca prethodne procjene, ako se utvrdi da stručni nositelj nije poštivao proceduru sukladno članku 11. Zakona, odnosno utvrdio nedostatke u sadržaju i kvaliteti Prethodne procjene sukladno članku 12. Zakona i člancima 3. do 12. Uredbe.
 
 1. Ured za zakonodavstvo izvijestit će nadležnog koordinatora procjene učinaka propisa o potrebi dorade (na prikladan način, primjerice: e-mailom), nakon što je mišljenje otpremljeno sukladno propisima o uredskom poslovanju.
 
 1. U slučaju da su Prijedlog PZA i pripadajući obrasci prethodne procjene uredno ispunjeni i u skladu s člancima 11. i 12. Zakona i člancima 3. do 12. Uredbe, Ured za zakonodavstvo mišljenjem će odobriti dostavljeni Prijedlog PZA i obrasce prethodne procjene.
 
 1. Svi odobreni Prijedlozi PZA i popratni obrasci  prethodne procjene odgovarajuće će se ugraditi u Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske.
 
 1. Pripremljeni Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske dostavit će se na mišljenje svim središnjim tijelima državne uprave, s primjerenim rokom za očitovanje, sukladno poslovničkim odredbama Vlade Republike Hrvatske.
 
 1. Vlada će donijeti PZA do kraja tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.
 
 1. Na temelju PZA i rezultata Prethodne procjene, stručni nositelj pristupa provedbi obveza iz PZA na jedan od sljedećih načina:
  1. pristupa provedbi procjeni učinaka propisa za one nacrte prijedloga zakona koji nose oznaku (PUP) sukladno članku 13. Zakona,
  2. pristupa izradi nacrta prijedloga zakona koji ne nose oznaku (PUP) sukladno članku 11. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) i odredbama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 i 57/17)  i Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13, 113/16 i 69/17).