Izrada Obrasca prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti

Plan zakonodavnih aktivnosti (dalje u tekstu: PZA) sadrži naznaku nacrta prijedloga zakona koje će ministarstva i druga središnja tijela državne uprave, izraditi i uputiti u proceduru Vlade Republike Hrvatske na utvrđivanje i prosljeđivanje na usvajanje Hrvatskome saboru, tijekom godine za koju se PZA donosi.
Postupak izrade PZA utvrđen je člankom 11. Zakona.
Za izradu PZA, tijela državne uprave koriste obrazac sadržan u Prilogu 2. Uredbe: Obrazac prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za – godinu, dok obrazac sadržan u Prilogu 3. Obrazac plana zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za -- godinu, koristi Ured za zakonodavstvo u svrhu predlaganja Plana zakonodavnih aktivnosti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.
 
Praktični koraci:
 1. Izrada Prijedloga PZA započinje u središnjim tijelima državne uprave na temelju analize redovitog praćenja stanja u upravnom području tijela državne uprave, odnosno u okviru nadležnosti tijela državne uprave.
Koordinator procjene učinaka propisa inicira postupak izrade Prethodne procjene za nacrte prijedloga zakona iz djelokruga stručnog nositelja u svrhu izrade Prijedloga PZA, na način da svim organizacijskim jedinicama tijela državne uprave, dostavi informaciju o potrebi izrade Prijedloga PZA sukladno članku 11. Zakona.
 
 1. Na temelju analize stanja u pojedinom upravnom području i potrebe izrade normativne aktivnosti (novi nacrt prijedloga zakona, izmjene i/ili dopune postojećeg zakona, stavljanja van snage postojećeg zakona), nadležna organizacijska jedinica tijela državne uprave pristupa provedbi Prethodne procjene (Prilog 1. Uredbe: Obrazac prethodne procjene). Koordinator procjene učinaka propisa usmjerava i nadzire izradu te daje stručne savjete službenicima stručnog nositelja u vezi s izradom Prethodne procjene.
 
 1. U Prijedlogu PZA stručni nositelj naznačit će::
  1. naziv stručnog nositelja,
  2. naziv nacrta prijedloga zakona,
  3. vrijeme upućivanja u proceduru Vlade Republike Hrvatske (I, II, III, IV tromjesečje).
            Uz to, nacrti prijedloga zakona mogu se označiti oznakama:
 1. „(PUP)“ označava nacrte prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa,
 2. „(EU)“ označava nacrte prijedloga zakona koji će se uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije,
 3. „(RM)“ označava nacrte prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili reformske mjere.
 
 1. U Prijedlogu PZA potrebno je navesti nacrte prijedloga zakona koje stručni nositelj prijavljuje u Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, tako da navede točan naziv nacrta prijedloga zakona i oznaku „EU“. Nazivi nacrta prijedloga zakona moraju biti istovjetni u Prijedlogu PZA i u Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije.
 
 1. U Prijedlogu PZA, u dijelu tablice koja se odnosi na prijavu nacrta prijedloga zakona u slučaju iznimki od provedbe postupka procjene učinaka propisa, navode se nacrti prijedloga zakona iz članka 15. Zakona i to:
  1. potvrđivanje međunarodnih ugovora (primjerice: međunarodni ugovori, memorandumi, konvencije i drugi akti koji imaju formu međunarodnog ugovora)
  2. provedba uredbi i drugih obvezujućih pravnih akata Europske unije koji se izravno primjenjuju na području Republike Hrvatske (primjerice: Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o flouriranim stakleničkim plinovima i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 842/2006; ovdje je potrebno navesti nacrt prijedloga zakona iz čijeg naziva nije vidljivo da je riječ o provedbi uredbi i drugih obvezujućih akata Europske unije, ali je riječ o njenoj izravnoj provedbi i zakon se donosi samo u tu svrhu).

U slučaju da je dio sadržaja nacrta prijedloga zakona izravno u vezi s provedbom uredbi i drugih obvezujućih akata Europske unije, a ostatak sadržaja vezan za uređenje upravnog područja koji je obuhvaćen tim nacrtom, stručni nositelj provest će Prethodnu procjenu i utvrditi potrebu za daljnjim provođenjem procjene učinaka propisa. 
 
 1. Izrađene Prethodne procjene iz svih organizacijskih jedinica tijela državne uprave dostavljaju se koordinatoru procjene učinaka propisa na daljnje postupanje. Koordinator procjene učinaka propisa izrađuje Prijedlog PZA na temelju dostavljenih Prethodnih procjena organizacijskih jedinica tijela državne uprave i dostavlja ga na razmatranje čelniku tijela, a po odobrenju čelnika tijela, dorađuje Prijedlog PZA i po potrebi koordinira rad na doradi Prethodnih procjena.
 
 1. Koordinator savjetovanja s javnošću, u suradnji s koordinatorom procjene učinaka propisa, priprema Prijedlog PZA i sve obrasce Prethodnih procjena za nacrte prijedloga zakona koji su uvršteni u Prijedlog PZA, za savjetovanje na središnjem državnom portalu za savjetovanje „e-Savjetovanja“, radi provedbe savjetovanja.
 
 1. Na Prijedlog PZA i popratne obrasce Prethodne procjene provodi se internetsko savjetovanje s javnošću na portalu „e-Savjetovanja“ u trajanju od 15 dana u razdoblju od 1. do 30. rujna tekuće godine.
 
 1. Po završetku savjetovanja, koordinator za savjetovanje proslijedit će pristigle komentare koordinatoru procjene učinaka propisa koji će ih proslijediti nadležnim organizacijskim jedinicama koji će ih obraditi u svrhu izrade izvještaja o provedbi savjetovanja i možebitnih ažuriranja Prethodne procjene.
 
 1. Svi odgovori na pristigle komentare proslijedit će se koordinatoru procjene učinaka propisa u primjerenom roku, imajući u vidu krajnji rok za objavu izvješća o provedenom savjetovanju. Koordinator za savjetovanje mora zaprimiti sve odgovore na komentare od koordinatora procjene učinaka propisa u roku koji mu daje vremena da pravovremeno objavi izvješće o provedenom savjetovanju.
 
 1. Koordinator procjene učinaka propisa priprema (ažurirani) Prijedlog PZA i (ažurirane) obrasce Prethodne procjene na odobrenje čelniku i po odobrenju čelnika stručnog nositelja dorađuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i po potrebi koordinira rad na doradi Prethodnih procjena.
 
 1. Po odobrenju čelnika tijela, koordinator procjene učinaka propisa, priprema Prijedlog PZA i Prethodne procjene na slanje Uredu za zakonodavstvo službenim putem, postupajući sukladno propisima o uredskom poslovanju. Koordinator procjene učinaka propisa može elektronskim putem poslati iste materijale na znanje savjetniku Ureda za zakonodavstvo zaduženog za to tijelo državne uprave.
 
 1. Koordinator procjene učinaka propisa koordinira sve poslove u vezi s usuglašavanjem Prijedloga PZA s Uredom za zakonodavstvo.
 
 1. Po zaprimanju mišljenja Ureda za zakonodavstvo, vezano za Prijedlog PZA i popratne obrasce Prethodne procjene, koordinator procjene učinaka propisa koordinirat će sve potrebne radnje, slijedom mišljenja Ureda za zakonodavstvo.
 
 1. Po zaprimanju svih očitovanja nadležnih organizacijskih jedinica na mišljenje Ureda za zakonodavstvo, koordinator procjene učinaka propisa, pripremit će očitovanje čelnika tijela i predati ga na odobrenje čelniku tijela. Potpisano očitovanje proslijedit će se Uredu za zakonodavstvo, sukladno propisima o uredskom poslovanju.
 
 1. Radnje pod točkama 13. i 14. ponovit će se do konačnog usuglašavanja Prijedloga PZA s Uredom za zakonodavstvo, a najkasnije do 1. prosinca tekuće godine, sukladno članku 11. stavku 7. Zakona.