Strateški okvir procjene učinaka propisa

Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine, donesena je na 72. sjednici Vlade Republike Hrvatske, koja se održala 21. prosinca 2017. godine.

Strategija postavlja viziju, misiju i tri strateška cilja za daljnji razvoj procjene učinaka propisa u razdoblju od 2018. do 2023. godine:
 

Vizija:

Suvremeni zakonodavni okvir koji podupire razvoj građanskog društva, potiče poduzetničku slobodu i osigurava vladavinu prava.
 
Zakoni i drugi propisi trebaju odgovarati sadašnjem vremenu i dati podršku poduzetničkim slobodama, gospodarskom rastu i razvoju građanskog društva. Primjena procjene učinaka propisa donosi predvidljivost zakonodavnih rješenja. To je podloga za razvoj tržišta, stvaranje jednakih prilika za poduzetništvo, razvoj različitih inicijativa organizacija civilnog društva za stvaranje i jačanje socijalne pravednosti i jednakosti, uz zaštitu i očuvanje životnog i prirodnog okoliša.

Misija:

Osigurati izradu kvalitetnih zakonodavnih prijedloga dosljednom primjenom procjene učinaka propisa uz analizu izravnih učinaka i sudjelovanje zainteresirane javnosti.
 
Takav način izrade zakonodavnog prijedloga temelji se na odgovarajućim administrativnim kapacitetima tijela državne uprave za analizu sadašnjeg stanja, iznalaženje rješenja i sagledavanje izravnih učinaka zakona te troškova i koristi koje to rješenje donosi. Podrazumijeva izradu stručnih analitičkih podloga, otvorenost državne uprave i sposobnost zainteresirane javnosti da zagovaraju svoja stajališta u zakonodavnom postupku.
 

Strateški ciljevi procjene učinaka propisa:

 

1. Osigurati primjenu zakonodavnog postupka tako da se nacrti prijedloga zakona pripremaju u skladu s važećim propisima iz područja procjene učinaka propisa.

 
Novi zakonodavni okvir procjene učinaka propisa stavlja fokus na utvrđivanje onih zakonodavnih prijedloga koji nose značajne izravne učinke na adresate propisa, da bi se takvi izravni učinci detaljnije analizirali u drugom dijelu postupka. Stručnom nositelju daje se prostor da analitički sagleda očekivane posljedice primjene zakonodavnog prijedloga, prije nego stupi na snagu. Takva analiza, u obliku iskaza o procjeni učinaka propisa, prati prijedlog zakona u postupku donošenja zakona u Hrvatskome saboru, tako se zakonodavcu osigurava donošenje odluke na temelju analitičkih podloga uz jasno sagledavanje učinaka koji se očekuju primjenom zakona.
 
Osim same izrade zakonodavnih prijedloga, bitna komponenta je kontinuirana kontrola kvalitete akata procjene učinaka propisa i zakonodavnih prijedloga, kroz dosljednu primjenu propisa iz područja procjene učinaka propisa. Na ovaj način osigurat će se standard kvalitete sadržaja akata procjene učinaka propisa, što jamči postupno dizanje kvalitete zakonodavnih prijedloga u ovom strateškom razdoblju.
 

2. Osigurati administrativne kapacitete središnjih tijela državne uprave tako da učinkovito primjenjuju procjenu učinaka propisa prilikom izrade zakonodavnih prijedloga.

 
Polazeći od strateškog opredjeljenja s fokusom na kvalitetni zakonodavni prijedlog s analitičkom podlogom kojim se zakonodavca informira o očekivanim posljedicama primjene zakona, potrebno je kontinuirano osiguranje administrativnog kapaciteta središnjih tijela državne uprave za primjenu procjene učinaka propisa. To se odnosi na kontinuiranu provedbu izobrazbe u području izrade i primjene propisa te u području primjene metodologije procjene učinaka propisa. Krajnji je cilj, osigurati kapacitete koji će garantirati analizu učinaka s kojom će se utvrditi moguće prepreke za poslovanje poduzetnika i status građana. Također, potrebno je osigurati kontinuiranu izobrazbu državnih službenika za provedbu MSP testa i SCM metodologije u skladu s posebnim propisima o malom gospodarstvu i odlukama Vlade Republike Hrvatske vezano za provedbu SCM metodologije u okviru provedbi planova za administrativno rasterećenje poslovanja.
 

3. Osigurati otvorenost i transparentnost postupka procjene učinaka propisa za zagovaranje stajališta javnosti i zainteresirane javnosti prilikom izrade zakonodavnih prijedloga.

 
Novim zakonodavnim okvirom pojednostavljen je postupak procjene učinaka propisa na način da je usklađen s odredbama zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i drugim posebnim propisima i aktima kojima je uređeno sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pojedinim upravnim područjima. Otvorenost i transparentnost zakonodavnog postupka, provedbom savjetovanja na akte procjene učinaka propisa u svim fazama postupka procjene učinaka propisa, temelj je za zagovaranje stajališta zainteresirane javnosti. Stoga je potrebno, u suradnji s zainteresiranim dionicima, osigurati kontinuirano informiranje i izobrazbu javnosti i zainteresirane javnosti o procesu donošenja propisa i njihove provedbe, raspoloživim mogućnostima sudjelovanja u pojedinim fazama zakonodavnog postupka te o raspoloživim mrežnim i drugim alatima kojima zainteresirana javnost može učinkovito sudjelovati u zakonodavnom postupku.