Zakonodavni okvir procjene učinaka propisa

Pravni okvir procjene učinaka propisa uređen je Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17), Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine", broj 52/17), usklađivanjem Poslovnika Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 154/11, 121/12 i 7/13) i Uredbe o Uredu za zakonodavstvo ("Narodne novine", broj 17/12).

Prije stupanja na snagu Zakona o procjeni učinaka propisa iz 2017. godine, na snazi je bio Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 90/11) i Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine", broj 66/12).
 
Zakon je stupio na snagu 13. svibnja 2017. godine kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa, način planiranja zakonodavnih aktivnosti, tijela nadležna za postupak procjene učinaka propisa, način savjetovanja s javnošću u tom postupku te druga pitanja s tim u vezi.
 
Uredba je stupila na snagu 10. lipnja 2017. godine kojom se propisuju pobliži kriteriji za procjenu izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona, način utvrđivanja adresata, aktivnosti prethodnog postupka procjene učinaka propisa, sadržaj obrasca prethodnog postupka procjene učinaka propisa, postupak savjetovanja, aktivnosti procjene učinaka propisa i sadržaj obrasca iskaza o procjeni učinaka propisa te druga pitanja s tim u vezi.
 
Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske - članak 30. stavak 1. i 2. - propisuje se obveza da uz prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i sl.) koje donosi Vlada, te uz nacrte prijedloga zakona i akata planiranja koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, središnja tijela državne uprave i stručne službe Vlade dužni su priložiti Iskaz o procjeni fiskalnog učinka odnosno Iskaz o procjeni učinaka propisa kada postoji obaveza prema posebnim propisima iz područja procjene učinaka propisa. Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa središnja tijela državne uprave, stručne službe Vlade i druga tijela obavezno dostavljaju Uredu za zakonodavstvo kao nadležnom tijelu za koordinaciju sustava procjene učinaka propisa na mišljenje radi davanja suglasnosti zajedno sa nacrtom prijedloga zakona odnosno prijedlogom drugoga propisa.
 
Istim Poslovnikom – članak 31. stavak 1. i 2. – propisuje se obveza da su središnja tijela državne uprave koja izrađuju prijedloge propisa i akata planiranja dužna Vladi dostaviti iskaze iz članaka 30. i 57. ovoga Poslovnika, usklađene s mišljenjem nadležnog tijela za koordinaciju sustava procjene učinka propisa i nadležnih središnjih tijela državne uprave, iz članaka 30. i 57. ovoga Poslovnika, za koje ocijene da ih mogu prihvatiti. U slučaju neslaganja u pogledu bilo kojega dijela Iskaza između središnjeg tijela državne uprave koje izrađuje prijedlog i nadležnog tijela za koordinaciju sustava procjene učinka propisa ili nadležnoga središnjega tijela državne uprave, središnje tijelo državne uprave koje izrađuje prijedlog prilaže uz iskaz očitovanje u kojem navodi područja neslaganja te razloge neslaganja.
 
Uredbom o Uredu za zakonodavstvo propisuje se djelokrug Ureda za zakonodavstvo kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, unutarnje ustrojstvo Ureda, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada Ureda, okvirni broj potrebnih državnih službenika te druga pitanja od značaja za rad Ureda.

 
Istom Uredbom pobliže se propisuju poslovi Ureda u svezi procjene učinaka propisa:
  • koordinira izradu i prati provedbu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
  • koordinira propisani sustav procjene učinaka propisa i izvršava poslove koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
  • priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.
 
 
Osim naprijed navedenih propisa, potrebno je spomenuti Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 ,136/12 i 15/15), Poslovnik Hrvatskoga sabora ("Narodne novine", broj 81/13) te Odluku o Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka ("Narodne novine", broj 73/08) koji čine potpuni pravni okvir sustava procjene učinaka propisa.
 
Zakonom o proračunu propisuje se da prijedlozi uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i sl.) koje donosi Vlada te prijedlozi zakona i akata planiranja koje donosi Sabor trebaju sadržavati procjenu fiskalnog učinka na proračun u skladu s posebnim propisima.
 
Poslovnikom Hrvatskoga sabora propisuje se obveza da svaki prijedlog zakona sadrži ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona.
 
Odlukom o Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka propisuje se da je Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dužan izraditi predlagatelj prilikom izrade prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i dr.) koje donosi Vlada Republike Hrvatske te prijedloga zakona i akata planiranja koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskom saboru.