O zamjenici

Vinkica Duvnjak

 • rođena 23. rujna 1969. godine
 • udana i majka troje djece
 

 Obrazovanje

 • 1995. - položen državni stručni ispit
 • 1989. – 1993. - Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu, diplomirala na temu iz radnog prava
 • 1984. – 1988. – Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe
 

Profesionalna karijera

 • 29. prosinca 2011. do danas  - zamjenica ravnateljice Ureda za zakonodavstvo
 • 10. srpnja 2008. – 29. prosinca 2011. – zamjenica predstojnice Ureda za zakonodavstvo
 • 2. rujna 2004. – 15. travnja 2005. godine – zamjenica predstojnice Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH
 • 1. prosinca 2000. – 10. srpnja 2008. – savjetnik u Uredu za zakonodavstvo
 • 1. rujna 1994. – 1. prosinca 2000. – savjetnik u Upravi za civilne obrambene pripreme i Personalnoj upravi Ministarstva obrane
 

Studijska usavršavanja, seminari i publikacije

 • 2010. – polaznik specijalističkog studija "Javna uprava"
 • 2007. – završila Program izobrazbe i stekla kvalifikaciju "trenera" u državnoj službi
 • 2007. - predavač specijaliziranih programa izobrazbe za državne službenike
 • 2012. - ispitivač na ispitima za polaganje državnog stručnog ispita iz predmeta "Službenički odnosi i službenička etika" te " Sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave"
 • 2012. – sudionik seminara "Izrada propisa i procjena učinaka propisa" u organizaciji RESPA-e, Danilovgrad
 • studeni 2008. godine (Bonn) i prosinac 2008. godine (Berlin) – sudionik seminara "Law drafting for Government staff" u organizaciji Federal Academy of Public Administration (BAKÖV/Germany) u suradnji sa RESPA-om
 • sudjelovala na brojnim seminarima i savjetovanjima u organizaciji "Instituta za javnu upravu", "Inženjerskog biroa" i "Narodnih novina" iz područja upravnog prava, radnog prava, obiteljskog prava, lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.
 • autorica i koautorica programa izobrazbe za pravnike i nepravnike u državnoj službi:
  • "Izrada pravnih propisa" – osnovni za nepravnike
  • "Izrada pravnih propisa" – napredni za nepravnike
  • "Nomotehnika" – za rukovodeće državne službenike
 

Strani jezici

 • aktivno: engleski i njemački jezik
 

Vještine i druge sposobnosti 

 • Kvalifikacija "trener" u državnoj službi
 • Korištenje kompjutera i znanje daktilografije