Popis koordinatora procjene učinaka propisa

Zakonom o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23) prestao je važiti Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine", broj 44/17). Čelnici tijela državne uprave dužni su imenovati koordinatore i administratore, u skladu s člankom 33. novoga Zakona, u roku od tri mjeseca od 1. siječnja 2024. godine, dana stupanja na snagu novoga Zakona.

Do imenovanja koordinatora i administratora poslove koordinatora i administratora nastavljaju obavljati osobe imenovane u skladu sa Zakonom o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17.) i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (,,Narodne novine“, br. 140/09.). 
Institucija Koordinator za procjenu učinaka propisa e-mail kontakt

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Mira Maver Čuljak
 
mira.maver.culjak@mingor.hr
 

Ministarstvo financija
 
Bernardica Rubčić
 
mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan
 
Biljana Kordić

Inga Maleš

Lea Klaić

 
bernardica.rubcic@mfin.hr

marijana.vuraic@porezna-uprava.hr

biljana.kordic@porezna-uprava.hr

inga.males@carina.hr
 
lea.kaic@mfin.hr
 

Ministarstvo unutarnjih poslova
 
Tamara Dobrić
 
Martina Šoban
 
tadobric@mup.hr

mtuden@mup.hr
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave Ivan Dodig

Davor Zdunić

Anita Habuš
ivan.dodig@mpu.hr

dzdunic@mpu.hr

ahabus@mpu.hr
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ana Vukas

Mirjana Matov

 
avukas@mrms.hr

mirjana.matov@mdomsp.hr
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Dražen Ivanušec
 
Ivana Požeglić
drazen.ivanusec@mmpi.hr

ivana.pozeglic@mmpi.hr

Ministarstvo poljoprivrede
 
Snježana Papić
 
Zdravka Miletić
snjezana.papic@mps.hr

zdravka.miletic@mps.hr
Ministarstvo turizma i sporta Monika Udovičić
 
Anđelka Ćorluka
monika.udovicic@mints.hr

andelka.corluka@mints.hr
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Meri Letonia meri.letonia@mgipu.hr
Ministarstvo hrvatskih branitelja Ivica Akmadža
 
Petra Šćukanec
ivica.akmadza@branitelji.hr

petra.scukanec@branitelji.hr
 
Ministarstvo zdravstva
mr.sc. Jasminka Katić Bubaš
 
Kristina Pek

Ana Fistrić

Jelka Lesar

 
jasminka.katicbubas@miz.hr

kristina.pek@miz.hr

ana.fistric@miz.hr

jelka.lesar@miz.hr
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Mia Horvat
 
mia.horvat@mzo.hr
Ministarstvo kulture i medija Melita Holetić
 
Zorica Grgat
melita.holetic@min-kulture.hr

zorica-grgat@min-kulture.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 
Draško Pokrovac
 
drasko.pokrovac@mrrfeu.hr
 
Ministarstvo obrane Petar Barać
 
petar.barac@morh.hr
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Davorka Borić

Paula Krajnović
davorka.boric@mvep.hr

paula.krajnovic@mvep.hr
 
Državni inspektorat Silvia Rukavina

Mihovil Vukša

silvia.rukavina@dirh.hr

mihovil.vuksa@dirh.hr

 

Hrvatska vatrogasna zajednica
 
Matea Novosel


Ankica Ramač
matea.novosel@hvz.hr

ankica.ramac@hvz.hr

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
 
Iva Poleto Pavlović
 
Mihaela Katić
iva.poleto-pavlovic@nabava.gov.hr

mihaela.katic@nabava.gov.hr

Središnji državni ured za demografiju i mlade
 
Marija Knežević Kajari
 
Ivana Ištuk
marija.knezevickajari@demografijaimladi.hr

ivana.istuk@demografijaimladi.hr

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
 
Dubravka Mokriš
 
Danica Horvat
dubravka.mokris@rdd.hr

danica.horvat@rdd.hr
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Kristijana Dujaković

Erna Ćumurija Domjančić
kdujakovic@hrvatiizvanrh.hr

ecumurija@hrvatiizvanrh.hr


Državni zavod za statistiku

 
Tomislav Grgić

Marijana Celjak

Lana Leljak
grgict@dzs.hr

celjakm@dzs.hr

leljakl@dzs.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo Senka Bikčević Bareta

Trpimir Župić
senka.bikcevicbareta@dzm.hr

trpimir.zupic@dzm.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo Jasmina Kljajić Vidović
 
Katarina Pupić Bakrač
jasmina.kljajic@dziv.hr

katarina.pupic-bakrac@dziv.hr
Državni hidrometeorološki zavod Sanja Nikolić

Danijel Ostoić
sanja.nikolic@cirus.dhz.hr

danijel.ostoic@cirus.dhz.hr
Državna geodetska uprava
Zrinka Bešlić Landek
 
zrinka.besliclandek@dgu.hr
 Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost Josipa Lončarević

Svjetlana Milišić
josipa.loncarevic@uvns.hr

svjetlana.milisic@uvns.hr
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Lidija Antonić lidija.antonic@hakom.hr