Metodologija vrednovanja propisa

Metodologija vrednovanja propisa
 
Stručni nositelj, na temelju redovitog praćenja upravnog područja, sadržaja i provedbe propisa, utvrđuje ulazne podatke, provedene aktivnosti, rezultate, ostvarene posljedice posebnog i dugoročnog cilja propisa radi odabira modela vrednovanja propisa i određivanja kriterija vrednovanja propisa.
Na temelju navedenih aktivnosti, stručni nositelj provodi odabrane modele vrednovanja propisa u skladu s određenim kriterijima vrednovanja propisa koristeći dostupne podatke koji mogu doprinijeti kvaliteti vrednovanja. O rezultatima vrednovanja propisa, stručni nositelj provodi savjetovanje s javnošću i konzultacije s nadležnim tijelima. Zaključno, a na temelju provedenih aktivnosti, stručni nositelj daje preporuku o daljnjem postupanju.
 
Provedbu vrednovanja propisa stručni nositelj iskazuje u Obrascu vrednovanja propisa koji sadrži opće informacije o propisu, ulazne podatke, provedene aktivnosti, rezultate i ostvarene posljedice provedbe propisa, provedbu modela vrednovanja propisa, rezultate provedenog savjetovanja s javnošću i konzultacija s nadležnim tijelima te preporuku o daljnjem postupanju.


Određivanje kriterija vrednovanja za modele vrednovanja propisa
 

 Stručni nositelj za svaki odabrani model vrednovanja propisa određuje kriterije vrednovanja. Kriteriji, koji se mogu primijeniti u modelima vrednovanja propisa, su:
 
 • u vrednovanju provedbe propisa: provedivost, ekonomičnost i učinkovitost
 • u vrednovanju ostvarenih rezultata propisa: ekonomičnost, učinkovitost, usklađenost i relevantnost
 • u vrednovanju ostvarenog učinka propisa: relevantnost, održivost i učinak.
 Stručni nositelj može koristiti drugu kombinaciju kriterija vrednovanja.
 
 Kriterijima se vrednuje:
 
 • provedivost u smislu utvrđivanja provedenih aktivnosti na temelju propisa kao i aktivnosti koje su doprinijele provedbi propisa
 • ekonomičnost u smislu raspoloživosti i upotrebe fiskalnih, administrativnih, tehničkih i drugih kapaciteta za provedbu propisa na troškovno prihvatljiv način
 • učinkovitost u smislu ostvarenja rezultata provedbe propisa korištenjem dostupnih kapaciteta u zadanim vremenskim rokovima
 • usklađenost u smislu horizontalne i vertikalne usklađenosti propisa s pravnim sustavom Republike Hrvatske
 • relevantnost u smislu ostvarenih posebnih ciljeva propisa u odnosu na utvrđene ciljeve definirane u aktima strateškog planiranja
 • održivost u smislu doprinosa propisa održivosti ostvarenog stanja u upravnom području u srednjoročnom odnosno dugoročnom roku
 • učinak u smislu postignutih dugoročnih ciljeva u upravnom području koji su ostvareni provedbom propisa.

Provedba modela vrednovanja propisa prema određenim kriterijima vrednovanja
 
Stručni nositelj provodi vrednovanje propisa prema odabranim modelima vrednovanja propisa, primjenom određenih kriterija vrednovanja radi provjere provedbe, ostvarene svrhe i cilja te rezultata propisa. Provjera se provodi davanjem odgovora na pitanja prema određenom kriteriju vrednovanja, koristeći pouzdane i provjerljive podatke, koji se iskazuju u brojčanom odnosno opisnom obliku.


Preporuka o daljnjem postupanju
 
Na temelju rezultata provjere propisa, provedenog savjetovanja s javnošću i konzultacija s nadležnim tijelima stručni nositelj donosi preporuku o daljnjem postupanju.
 
Preporuka može biti:
 • nastavak provedbe propisa
 • izmjena odnosno dopuna propisa ili
 • izrada propisa o prestanku važenja propisa.
 Preporuku donosi čelnik stručnog nositelja i ovjerava Obrazac vrednovanja propisa. Čelnik stručnog nositelja razmatra preporuku prilikom prve izmjene odnosno dopune tog propisa.  


 

Dokumenti