Opisi poslova i kompetencije za provedbu instrumenata politike boljih propisa

U provedbi instrumenata politike boljih propisa, državni službenik obavlja sljedeće poslove:
 
 • prati stanje u upravnom području i priprema analitičke podloge o postojećem stanju primjene propisa u upravnom području
 • utvrđuje ključna pitanja na koje je izradom nacrta prijedloga zakona potrebno odgovoriti
 • analizira akte strateškog planiranja iz djelokruga stručnog nositelja koji se mogu odnositi na ključna pitanja na koje je izradom nacrta prijedloga zakona potrebno odgovoriti kako bi se izrada nacrta prijedloga zakona povezala s utvrđenim mjerama, posebnim i općim ciljevima
 • obrazlaže razloge predlaganja te ciljeve koji se žele postići donošenjem nacrta prijedloga zakona
 • prikuplja iz različitih izvora i analizira raspoložive podatke relevantne za pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona
 • utvrđuje učinke i adresate nacrta prijedloga zakona
 • provodi analizu utvrđenih učinaka i adresata prilikom izrade nacrta prijedloga zakona
 • prati provedbu propisa u cilju uočavanja nedostataka u pogledu ostvarenja očekivanih učinaka propisa
 • utvrđuje ulazne podatke, provedene aktivnosti, rezultate, ostvarene posljedice posebnog i dugoročnog cilja propisa radi odabira modela vrednovanja propisa
 • određuje kriterije vrednovanja u skladu s odabranim modelima vrednovanja propisa
 • utvrđuje pitanja i daje odgovore na pitanja prema određenom kriteriju vrednovanja, koristeći pouzdane i provjerljive podatke
 • izrađuje preporuku o daljnjem postupanju u skladu s rezultatima provedbe vrednovanja propisa
 • izrađuje dokumente u postupku savjetovanja s javnošću koje je potrebno objaviti na mrežnoj stranici tijela i to Plan savjetovanja s javnošću i poziv javnosti na sudjelovanje u savjetovanju
 • surađuje s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave koje rade na pripremi zakona i drugih propisa
 • provodi postupak savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa
 • analizira komentare zaprimljene u postupku savjetovanja te priprema odgovarajuća obrazloženja u suradnji s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave koje rade na pripremi zakona i drugih propisa
 • izrađuje Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u suradnji s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave koje rade na pripremi zakona i drugih propisa.
 • izrađuje te po potrebi dorađuje Obrazac zakonodavnih aktivnosti, Obrazac iskaza i Obrazac vrednovanja propisa.
 
Državni službenik koji obavlja poslove provedbe instrumenata politike boljih propisa ima sljedeće specifične kompetencije:
 
 • poznavanje propisa iz područja instrumenata politike boljih propisa
 • poznavanje propisa iz područja prava na pristup informacijama u dijelu provedbe savjetovanja s javnošću
 • poznavanje propisa iz upravnog područja u okviru ustroja i djelokruga tijela državne uprave, uz sposobnost uočavanja nedostataka u primjeni propisa te predlaganja konkretnih mjera za unaprjeđenje upravnog područja
 • poznavanje metodologije provedbe procjene učinaka propisa uz sposobnost samostalne provedbe metodoloških koraka i praktičnu primjenu alata za analizu učinaka.
 • poznavanje metodologije provedbe vrednovanja propisa uz sposobnost samostalne provedbe metodoloških koraka i praktičnu primjenu alata za vrednovanje propisa
 • poznavanje metodologije provedbe savjetovanja s javnošću uz sposobnost samostalne provedbe metodoloških koraka
 • sposobnost samostalne izrade Obrasca zakonodavnih aktivnosti, Obrasca iskaza i Obrasca vrednovanja propisa.