Opisi poslova koordinatora za provedbu instrumenata politike boljih propisa

Koordinator za provedbu instrumenata politike boljih propisa (u daljnjem tekstu: koordinator) koordinira provedbu instrumenata politike boljih propisa propisane u skladu sa Zakonom o instrumentima politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 155/23; dalje u tekstu: Zakon) i Uredbom o metodologiji i postupku provedbe instrumenata politike boljih propisa ("Narodne novine", broj 19/24; dalje u tekstu: Uredba).
 
Za provedbu planiranja zakonodavnih aktivnosti, koordinator obavlja sljedeće poslove:
 • pokreće postupak izrade Obrasca zakonodavnih aktivnosti za nacrte prijedloga zakona iz djelokruga stručnog nositelja
 • usmjerava i nadzire izradu te daje stručne savjete državnim službenicima u vezi s izradom Obrasca zakonodavnih aktivnosti
 • surađuje s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave koje rade na izradi Obrasca zakonodavnih aktivnosti
 • ujednačava Obrazac zakonodavnih aktivnosti na razini stručnog nositelja i dostavlja ga na razmatranje čelniku stručnog nositelja
 • po odobrenju čelnika stručnog nositelja, dorađuje Obrazac zakonodavnih aktivnosti i po potrebi koordinira rad na doradi Obrasca zakonodavnih aktivnosti
 • po odobrenju čelnika stručnog nositelja, osigurava provedbu savjetovanja s javnošću za Obrazac zakonodavnih aktivnosti
 • po odobrenju čelnika stručnog nositelja, dostavlja Obrazac zakonodavnih aktivnosti Uredu
 • prati provedbu Plana zakonodavnih aktivnosti iz svog djelokruga te osigurava da se Ured redovito obavještava o novim okolnostima koje utječu na pravovremeno izvršenje obveza iz Plana zakonodavnih aktivnosti.
 Koordinator obavlja ove poslove na odgovarajući način i za zakone izvan Plana zakonodavnih aktivnosti.
 
 
Za provedbu procjene učinaka propisa koordinator obavlja sljedeće poslove:
 • pokreće postupak izrade Obrasca iskaza istovremeno s izradom nacrta prijedloga zakona
 • upoznaje voditelja radne skupine s postupkom procjene učinaka propisa te, prema potrebi, sudjeluje u radnoj skupini za izradu nacrta prijedloga zakona i Obrasca iskaza
 • daje stručne savjete o procjeni učinaka propisa državnim službenicima
 • surađuje s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave koje rade na pripremi nacrta prijedloga zakona i Obrasca iskaza
 • po odobrenju čelnika stručnog nositelja, osigurava provedbu savjetovanja s javnošću za Obrazac iskaza
 • po odobrenju čelnika stručnog nositelja, dostavlja Obrazac iskaza na mišljenje u skladu s člankom 18. stavcima 4. i 6. Zakona
 • koordinira i druga postupanja stručnog nositelja u postupku procjene učinaka propisa u skladu s člankom 18. Zakona.
 
Za provedbu vrednovanja propisa koordinator obavlja sljedeće poslove:
 • pokreće postupak izrade Obrasca vrednovanja propisa na temelju odluke stručnog nositelja, na temelju zaključka Vlade ili zaključka Hrvatskoga sabora te kada je to propisano Zakonom
 • daje stručne savjete o vrednovanju propisa državnim službenicima
 • surađuje s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave koje rade na izradi Obrasca vrednovanja propisa
 • po odobrenju čelnika stručnog nositelja, dostavlja Obrazac vrednovanja propisa Uredu u skladu s člankom 25. stavcima 1. i 5. Zakona
 • po odobrenju čelnika stručnog nositelja, osigurava provedbu savjetovanja s javnošću za Obrazac vrednovanja propisa
 • koordinira rad na doradi Obrasca vrednovanja propisa uz stručnu pomoć Ureda
 • koordinira i druga postupanja stručnog nositelja u postupku vrednovanja propisa u skladu s člankom 25. Zakona.
 
Za provedbu savjetovanja s javnošću koordinator obavlja sljedeće poslove:
 • pokreće postupak i brine o provedbi postupka savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa u cilju pravodobne objave zakona i drugih propisa na portalu e-Savjetovanja
 • oblikuje proces komunikacije s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave u cilju prikupljanja obavijesti o planiranim zakonima i drugim propisima za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa
 • brine o pripremi Plana savjetovanja s javnošću u suradnji s ustrojstvenim jedinicama unutar tijela državne uprave
 • brine o ažuriranju sadržaja mrežnih stranica na kojima se objavljuju informacije o savjetovanju s javnošću i priopćenja za javnost o provedenom postupku savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa
 • usmjerava i daje savjete državnim službenicima u vezi s izradom izvješća o provedenom savjetovanju
 • koordinira postupak prikupljanja podataka o provedbi savjetovanja s javnošću za tijelo državne uprave a za potrebe izrade Godišnjeg izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona i drugih propisa.
 
 Navedeni opisi poslova odgovarajuće se odnose na zamjenika koordinatora za pojedini instrument politike boljih propisa.